’Jeg pas­ser mit eget hold’

BT - - VM I DANMARK -

IN­TER­VIEW Et ska­evt smil og et kort­fat­tet svar er, hvad det dan­ske kvin­delands­holds tra­e­ner, Klavs Bruun Jør­gen­sen, har ti­l­overs for den kri­tik, det ru­ma­en­ske lands­holds sven­ske tra­e­ner, To­mas Ry­de, i går send­te af­sted mod ham før et ru­ma­ensk tra­e­nings­pas i MCH Are­na i Her­ning. »Det si­ger jeg ik­ke så me­get til. Jeg pas­ser mit eget hold,« kom­men­te­rer Klavs Bruun Jør­gen­sen på på­stan­den om, at han iføl­ge To­mas Ry­de un­der VM ’har va­e­ret god i med­gang, men at han i mod­gang har haft sva­ert ved at hånd­te­re pres­set’.

I det he­le ta­get vir­ker det som om, Klavs Bruun Jør­gen­sen før VMkvart­fi­na­len mel­lem Dan­mark og

Ka­rak­ter: 10 Ru­ma­e­ni­en er fo­ku­se­ret og ik­ke la­der sig di­stra­he­re. En ob­ser­va­tion den­ne ud­ta­lel­se be­kra­ef­ter:

»Med sej­ren over Sve­ri­ge faldt der en sten fra mit hjer­te.«

»Rigtigt højt. Og jeg vil da ger­ne vi­de­re til se­mi­fi­na­len.«

»Jeg tror godt, at al­le kan bli­ve eni­ge om, at jeg her ved VM – ud over spil­le­re – ik­ke har brugt no­get som helst af det, der er sket, før jeg blev an­sat. Vi har ik­ke sa­er­skilt fo­kus på Ne­agu. Det hand­ler me­get om, at hun så­dan set godt må la­ve mål. Vi skal ba­re for­sø­ge at hol­de de an­dre fra det.«

Ka­rak­ter: 7 Vi har ik­ke sa­er­skilt fo­kus på Ne­agu. Det hand­ler me­get om, at hun så­dan set godt må la­ve mål. Vi skal ba­re for­sø­ge at hol­de de an­dre fra det

»Det er ik­ke så­dan, at jeg lyt­ter så me­get til an­dre om målsa­et­nin­ger. Jeg har mi­ne eg­ne am­bi­tio­ner,

Ka­rak­ter: 7 og der er in­gen tvivl om, at den her mu­lig­hed for at kom­me med i OLkval­fi­ka­tio­nen har va­e­ret pri­o­ri­tet num­mer et. Men jeg er så am­bi­tiøs, at jeg ger­ne vil vi­de­re.«

»Jeg tror, at vi kan gå he­le vej­en. Men det kra­e­ver di­sci­plin og ben­hårdt ar­bej­de.«

Naivt ud­gangs­punkt

»Hvis man som me­nig­mand, jour­na­list el­ler hånd­bold­fag­ligt men­ne­ske sat­te guld som am­bi­tio­nen i den for­fat­ning, som jeg modt­og hol­det i, så sy­nes jeg og­så, at det hav­de va­e­ret naivt. Det hand­ler om at skrue en smu­le ned og så sta­dig tro på det. Men man bli­ver nødt til at va­e­re re­a­li­stisk i for­hold til det, der

DAN­MARK: »Re­sul­tat­ma­es­sigt kan der ik­ke kla­ges over den dan­ske VM-ind­sats. Men jeg sy­nes alt­så, at for­svars­spil­let har va­e­ret svin­gen­de. Først i ot­ten­de­dels­fi­na­len mod Sve­ri­ge ane­de man, at spil­ler­ne er ved at va­e­re tryg­ge ved den lidt me­re of­fen­si­ve stil, man har nu.« RU­MA­E­NI­EN: »Dan­mark mø­der et top­tu­net ru­ma­ensk for­svar, der i VMs før­ste kam­pe har få­et op­ti­mal modstand af sta­er­ke hold. Isa­er en spil­ler som Au­re­lia Bra­de­a­nu (foto th.) har im­po­ne­ret mig. Hun er de­res de­fen­si­ve styr­mand.«

RU­MA­E­NI­EN: »Cri­sti­na Ne­agu (foto) er ru­ma­e­ner­nes svar på det dan­ske her­re­lands­holds Mik­kel Han­sen. Hun kan alt med en bold. Der skal for­ment­lig sa­et­tes et par dan­ske spil­le­re af til at stop­pe hen­de. El­lers sy­nes jeg ik­ke, at de har no­get spe­ci­elt at by­de på.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.