Lil­le dansk for­del

BT - - VM I DANMARK -

DAN­MARK: »VM blev set fra et dansk syns­punkt ind­ledt skidt. Men un­der­vejs har det dan­ske hold dra­get stor nyt­te af den tra­e­ne­rer­fa­ring, som Klavs Bruun Jør­gen­sen er­hver­ve­de sig i AG Kø­ben­havn og Team Tvis Holste­bro. Mod Sve­ri­ge trå­d­te han i ka­rak­ter, fik sat det rig­ti­ge hold og sør­ge­de for, at der ek­sem­pel­vis blev for­langt ti­meouts på stra­te­gisk go­de tids­punk­ter.«

Ka­rak­ter 10

RU­MA­E­NI­EN: »Ef­ter nog­le år va­ek fra top­hånd­bold vend­te To­mas Ry­de (foto) til­ba­ge i for­å­ret som land­stra­e­ner for Ru­ma­e­ni­en. De ind­led­te VM min­dre godt med ne­der­lag mod Spanien, Nor­ge og Rusland. Men i ot­ten­de­dels­fi­na­len slog hol­det de bra­si­li­an­ske ver­dens­me­stre ud. Det var ik­ke mindst To­mas Ry­des fortje­ne­ste. Han er en snu rad, der end­nu en gang vi­ste, at han kan få si­ne spil­le­re til at top­pra­este­re, når det ga­el­der.«

Ka­rak­ter: 10

ONSDAG 16. DE­CEM­BER 2015 DAN­MARK: »Det har le­ve­ret en ra­ek­ke svin­gen­de pra­e­sta­tio­ner. I nog­le halv­le­ge har man va­e­ret virkelig sta­er­ke, mens det mod­sat­te har va­e­ret til­fa­el­det i an­dre. Jeg sy­nes, at Dan­mark i pe­ri­o­der har brugt flø­je­ne for lidt. Hvis man spil­ler bredt mod Ru­ma­e­ni­en, er de be­stemt til at ta­le med.«

Ka­rak­ter: 7

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.