I ta­et du­el

BT - - 5. - 20. DECEMBER -

ONSDAG 16. DE­CEM­BER 2015

Ka­rak­ter: 7 DAN­MARK: »Selv­om spil­let i pe­ri­o­der ik­ke har fun­ge­ret al­ler­bedst for dan­sker­ne, har hol­det på in­tet tids­punkt gi­vet op. De 12.000 til­sku­e­re i MCH Are­na har stor ae­re af det­te. De bak­ker op­ti­malt op. Og så sy­nes jeg, at det var flot, at Dan­mark ef­ter ne­der­lag i det ind­le­den­de grup­pe­spil mod Un­garn og Mon­te­ne­gro, gav den fuld gas mod Sve­ri­ge og vandt. Den op­le­vel­se har gi­vet Sti­ne Jør­gen­sen (foto) og de øv­ri­ge spil­le­re mas­ser af selv­til­lid.«

Ka­rak­ter: 10 RU­MA­E­NI­EN: »Det ru­ma­en­ske hold tab­te tre af si­ne før­ste fem kam­pe i VMs ind­le­den­de grup­pe­spil, og lig­ne­de in­den ot­ten­de­dels­fi­na­ler­ne et hold, der men­talt var langt ne­de. Men med sej­ren over ver­dens­me­stre­ne fra Bra­si­li­en fik de ført be­vis for, at det stik mod­sat­te er til­fa­el­det. Jeg tror dog sta­dig, at de er til at ryste. De ru­ma­en­ske kvin­der er føl­som­me og slår op i ba­nen, hvis Dan­mark kom­mer stort for­an. Så­dan ple­jer det i hvert fald at va­e­re.«

Ka­rak­ter: 7

DAN­MARK: »Den var ik­ke fejl­fri i VMs ind­le­den­de fa­se. Men i ot­ten­de­dels­fi­na­len mod Sve­ri­ge så vi, hvor me­get Kri­sti­na Kri­sti­an­sen (foto) be­ty­der for det dan­ske kon­tr­a­spil. Hun kan dri­ve spil­let fremad i et ra­sen­de højt tem­po. Kan Dan­mark spil­le li­ge så godt mod Ru­ma­e­ni­en, teg­ner det lyst.« RU­MA­E­NI­EN: »Kon­tr­a­spil­let har va­e­ret svin­gen­de og lidt til­fa­el­digt i VMs før­ste fa­se. Det skyl­des, at de ru­ma­en­ske kvin­der ik­ke er ver­dens bed­ste lø­be­re. Det er et punkt, hvor jeg ser, at Dan­mark kan ram­me dem.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.