Me­re cool

BT - - VM I DANMARK -

KON­TANT HERRE I novem­ber ud­send­te Dansk Hånd­bold For­bund (DHF) en mu­sik­vi­deo. I mid­ten står san­ge­r­in­den Zin­dy Laur­sen og syn­ger ti­tel­san­gen til VM-slut­run­den, ’Heart of Hand­ball’, mens lands­holds­spil­ler­ne skif­tes til at dan­se om­kring hen­de. De smi­ler, og diskoryt­mer­ne er ik­ke til at ta­ge fejl af. Det er en fest. Så kom­mer land­stra­e­ner Klavs Bruun Jør­gen­sen og hans as­si­stent, Sø­ren Her­skind, ind i bil­le­det. De smi­ler ik­ke. På et tids­punkt ser det tva­er­ti­mod ud som om, at Klavs Bruun Jør­gen­sen ryster på ho­ve­d­et, da han let­te­re op­gi­ven­de buk­ker sig for­over. Det var ik­ke en del af koreo­gra­fi­en.

»Jeg var ik­ke ble­vet in­stru­e­ret i det. Det kom helt na­tur­ligt. Jeg vil ik­ke la­eg­ge skjul på, at jeg sy­nes, vi i frem­ti­den skal over­ve­je, hvil­ken pro­fil vi vil ha­ve på det dan­ske da­melands­hold. Jeg sy­nes godt, vi må Jeg vil som de fle­ste an­dre ger­ne ha­ve, at folk kan li­de mig, men jeg går ik­ke med et in­der­ligt bra­en­den­de øn­ske om, at det skal va­e­re til­fa­el­det va­e­re me­re cool. Det sy­nes jeg ik­ke, vi­deo­en er,« for­kla­re­de Klavs Bruun Jør­gen­sen, da BT ef­ter­føl­gen­de in­ter­viewe­de ham.

For det er så­dan han er: Me­re cool end ka­er. Li­ge­frem og uden non­sens. Man­den, der i af­ten står i spid­sen for det dan­ske kvin­delands­hold, når det i Boxen i Her­ning spil­ler kvart­fi­na­le mod Ru­ma­e­ni­en ved VM-slut­run­den, der den­ne gang af­hol­des i Dan­mark – Klavs Bruun Jør­gen­sen.

»Jeg vil som de fle­ste an­dre ger­ne ha­ve, at folk kan li­de mig, men jeg går ik­ke med et in­der­ligt bra­en­den­de øn­ske om, at det skal va­e­re til­fa­el­det,« har han sagt om sig selv. Den pra­e­ven­ti­ve ski­de­bal­le For­le­den tal­te vi i te­le­fon sam­men, ef­ter at Klavs Bruun Jør­gen­sen for­an de øv­ri­ge me­di­e­folk da­gen for­in­den hav­de over­fu­set en af vo­res jour­na­li­ster i den så­kald­te mixed zo­ne, hvor pres­sen ef­ter kam­pe­ne mø­der spil­le­re og tra­e­ne­re til in­ter­view.

»Du kan kal­de det en pra­e­ven­tiv ski­de­bal­le,« for­kla­re­de han mig, for han for­ven­te­de, at al­le til­ste­de­va­e­ren­de jour­na­li­ster nu hav­de for­stå­et, hvem der be­stem­mer i den dan­ske VM-lejr, og hvor­dan re­ak­tio­nen blev, hvis han føl­te si­ne gra­en­ser over­t­rå­dt. Og så var den pot ude. Tav­len va­sket ren.

Kvin­delands­hol­det fik i som­mer ny she­rif, og al­le­re­de in­den Klavs Bruun Jør­gen­sens før­ste kamp som land­stra­e­ner, var han dets største

ONSDAG 16. DE­CEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.