Ru­ma­en­ske dril­le­ri­er: Bruun har haft det sva­ert

BT - - VM I DANMARK -

VM-KVART­FI­NA­LE Det ru­ma­en­ske lands­holds sven­ske tra­e­ner, To­mas Ry­de, har før kvart­fi­na­len i MCH Are­na i Her­ning mel­lem Dan­mark og Ru­ma­e­ni­en ik­ke blot ana­ly­se­ret de to holds spil­le­res styr­ker og svag­he­der. Og­så den dan­ske land­stra­e­ner Klavs Bruun Jør­gen­sens age­ren på si­de­li­ni­en er ble­vet na­er­stu­de­ret. Det af­slø­re­de han i går ved et mø­de med dansk pres­se.

»Skal jeg va­e­re helt ae­r­lig, sy­nes jeg, at han un­der VM har va­e­ret rig­tig god i med­gang, men at han i mod­gang har haft sva­ert ved at hånd­te­re pres­set. Det kan jeg godt for­stå. For­vent­nin­ger­ne rundt om­kring det dan­ske hold er enor­me. Det kan va­e­re sva­ert at fan­ge sig selv og sit hold,« sag­de To­mas Ry­de, der til sam­men­lig­ning for­tal­te, at han selv bli­ver stil­le og ef­terta­enk­som, hvis han mø­der mod­gang.

Før kvart­fi­na­len har To­mas Ry­de, der i slut­nin­gen af sid­ste år­ti før­te Vi­borg HK frem til Cham­pions Le­ague-tit­len og der­for har et godt kend­skab til dansk kvin­de­hånd­bold, blandt an­dre talt med det ru­ma­en­ske holds største stjer­ne, Cri­sti­na Ne­agu, om hvor­dan Dan­mark skal spil­les. En for­nø­jel­se »Hun er en for­nø­jel­se at ar­bej­de sam­men med. Sik­ke en hånd­bold­vi­den hun har. Men og­så hen­des spil­le­ma­es­si­ge kund­ska­ber er ve­l­ud­vik­le­de. Som hun spil­ler li­ge nu, er hun en af ver­dens al­ler­bed­ste spil­le­re,« sag­de To­mas Ry­de.

Syns­punk­tet bak­kes op af det dan­ske lands­holds må­l­vog­ter, Rik­ke Poul­sen.

»Hvis man skal ma­le et ma­le­ri, har Cri­sti­na Ne­agu he­le pa­let­ten af far­ver. Hun kan sim­pelt­hen alt. Hun er tak­tisk klog. Hun kan sky­de fra al­le vink­ler. Alt, hvad hun gør, er så va­ri­e­ret og kon­trol­le­ret. Som må­l­vog­ter fø­ler man sig virkelig ud­for­dret, når hun er blandt mod­stan­der­ne,« si­ger Rik­ke Poul­sen. Bra­ek­ket na­e­se Før kam­pen har Ru­ma­e­ni­en pro­ble­mer på en en­kelt plads. Ibo­lya Szucs bra­ek­ke­de sin na­e­se i den vund­ne VM-ot­ten­de­dels­fi­na­le mod Bra­si­li­en. Men bli­ver hun ik­ke klar, får det na­ep­pe den sto­re be­tyd­ning.

Li­ge­som Cri­sti­na Ne­agu spil­ler hun ven­stre ba­ck. Så li­ge nøj­ag­tig på den plads er Ru­ma­e­ni­en godt gar­de­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.