End ka­er

BT - - 5. - 20. DECEMBER -

ONSDAG 16. DE­CEM­BER 2015 Jeg vil ger­ne star­te fra scratch. Jeg vil helst ik­ke ha­ve for man­ge hi­sto­ri­er ha­en­gen­de stjer­ne. Som spil­ler var han en god høj­re ba­ck med dan­ske mester­ska­ber, EM-me­dal­jer, et hvi­nen­de un­der­hånd­skast og 441 mål i 185 land­skam­pe, men det er som tra­e­ner for først AG Kø­ben­havn og se­ne­re Team Tvis Holste­bro, at han for al­vor har få­et

sit gen­nem­brud. Med pum­pe­de overar­me i den hvi­de po­lo og hef­tig ak­ti­vi­tet på si­de­linj­en var han en bå­de ka­ris­ma­tisk og suc­ces­rig ch­eftra­e­ner i Jes­pers ’Ka­si’ Ni­el­sens AG Kø­ben­havn, og i de lar­men­de kun­ne man selv fra tvska­er­men for­nem­me, hvor­dan spyt­tet sprang fra mun­den, når han for­søg­te at va­ek­ke si­ne spil­le­re af en dår­lig pe­ri­o­de. En flok for­ka­e­le­de tø­ser »Jeg bli­ver sinds­syg,« sp­rut­te­de han og knyt­te­de na­e­ver­ne i sin mest be­røm­te timeout, da han se­ne­re var ble­vet tra­e­ner for Team Tvis Holste­bro, der hav­de brug for en op­sang. For det kan man godt ha­ve, me­ner han, hvis man ik­ke le­ve­rer va­ren.

Slen­dri­an og mang­len­de fo­kus er ik­ke et te­ma for Klavs Bruun Jør­gen­sen, og da han til­t­rå­d­te som land­stra­e­ner for kvin­der­ne, gjor­de han det klart, at ’hvis de op­fø­rer sig for­ka­e­let, så får de bal­la­de’. Hvil­ket var pra­e­cis, hvad der ske­te tid­ligt un­der VM-tur­ne­rin­gen i kam­pen mod Tu­nesi­en.

»I op­fø­rer jer som en flok for­ka­e­le­de tø­ser,« kun­ne man hø­re ham rå­be, in­den de blev sendt til­ba­ge på ba­nen og vandt kam­pen med 12 mål. Selv der­ef­ter var han ik­ke ud­pra­e­get til­freds med spil­let.

Pri­vat dan­ner Klavs Bruun Hør­lyk­ke Jør­gen­sen, som han fak­tisk hed­der, og som nav­net an­ty­der, på 15. år par med den tid­li­ge­re hånd­bold­lands­holds­spil­ler Rik­ke Hør­lyk­ke. Gen­nem hen­de ken­der han en del til kul­tu­ren på de tid­li­ge­re så suc­ces­ful­de lands­hold og be­dy­re­de hur­tigt, at det i hvert fald skul­le va­e­re slut med kli­ke­dan­nel­ser og in­tern ’fnid­der’, så­dan som det i pe­ri­o­der har va­e­ret. Suc­ces el­ler skuf­fel­se? Selv har Klavs Bruun Jør­gen­sen ik­ke for­holdt sig ret me­get til sin for­ga­en­ger Jan Pyt­li­cks lidt blø­de­re stil, der iføl­ge iagt­ta­ge­re dan­ne­de gro­bund for uro blandt spil­ler­ne og det op­rør, der end­te med at ko­ste Pyt­li­ck job­bet. Men Klavs Bruun Jør­gen­sen er­ken­der, at han har haft brug for at ryd­de op, og der­for har han skif­tet sto­re de­le af tra­e­ner­tea­met ud.

»Jeg ved ik­ke, hvad Jan har la­vet og ik­ke la­vet. Det har jeg ik­ke holdt øje med. Jeg sy­nes, det vir­ker vold­somt med nog­le af de ting, der er fo­re­gå­et, men man er ty­de­lig­vis gå­et ska­evt af hin­an­den. Jeg vil ger­ne star­te fra scratch. Jeg vil helst ik­ke ha­ve for man­ge hi­sto­ri­er ha­en­gen­de,« sag­de han kort ef­ter sin til­tra­e­del­se.

Og nu? Li­ge nu er hi­sto­ri­en til for­hand­ling. En sejr over Ru­ma­e­ni­en og det før­ste ka­pi­tel vil hand­le om suc­ces. Et ne­der­lag og det vil hand­le om skuf­fel­se. Men først og frem­mest vil det hand­le om Klavs Bruun Jør­gen­sen. Den nye she­rif og hol­dets største stjer­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.