Af ska­de skul­le man ger­ne bli­ve klog

BT - - 5. - 20. DECEMBER -

NU VIL MAN sik­kert kun­ne an­gri­be mig for at va­e­re en ’ty­pisk sur jour­na­list’. Fred va­e­re med det. Det le­ver jeg med. For jeg me­ner, det er es­sen­ti­elt at slå et slag for vig­tig­he­den af den men­tale op­lad­ning, der li­ge nu er i fuld gang op til de dan­ske hånd­bold­kvin­ders VMkvart­fi­na­le mod Ru­ma­e­ni­en.

Jeg tal­te med San­dra Toft på det pres­se­mø­de, som lands­hol­det af­vik­le­de da­gen ef­ter sej­ren over Sve­ri­ge. Hun lod for­stå, at ’stem­nin­gen var vendt 180 gra­der’ i den dan­ske lejr. Fra at ’al­le gik og hang med ho­ve­d­et ef­ter grup­pe­spil­let og var lidt ne­de i kulka­el­de­ren, så er al­le helt op­pe at kø­re li­ge nu’.

Hun sag­de og­så, at de godt vid­ste, at vej­en fra suc­ces til fi­a­sko var kort, og at det he­le var li­ge­gyl­digt, hvis dan­sker­ne ta­ber til Ru­ma­e­ni­en i kvart­fi­na­len.

Det sid­ste var vig­tigt at få med. Og det er for­hå­bent­ligt et syns­punkt, som gen­nem­sy­rer he­le trup­pen. For gør det ik­ke det, så er det virkelig kri­tisk. Det er nem­lig et af de pro­ble­mer, der tid­li­ge­re har va­e­ret frem­her­sken­de på lands­hol­det. EN HALV SKE­FULD suc­ces, og så har alt for man­ge tro­et, at tin­ge­ne ba­re vil­le kom­me af sig selv, og at det ude­luk­ken­de var et spørgs­mål om me­dal­jens ka­rat. Det er i sig selv og­så be­kym­ren­de, at stem­nin­gen åben­bart har va­e­ret så dun­kel ef­ter ne­der­la­ge­ne til Un­garn og Mon­te­ne­gro i de ind­le­den­de kam­pe. Det vid­ner ik­ke li­ge­frem om en cool­ness og upå­vir­ke­lig selv­til­lid på hol­det.

Sam­men­lig­ner vi med her­re­lands­hol­det, er si­tu­a­tio­nen der en helt an­den. Der har man altid for­nem­mel­sen af, at der er nog­le spil­le­re, som nok skal hol­de sam­men på tin­ge­ne, ek­sem­pel­vis Mik­kel Han­sen, Nik­las Lan­din og René Toft Han­sen. Det kan godt va­e­re, de ik­ke al­le ram­mer de­res top­ni­veau i én og sam­me kamp, men man ved, at mindst et par styk­ker af dem nok skal hol­de et for­nuf­tigt højt ni­veau, som be­ty­der, at Dan­mark hol­der sig in­de i kam­pe­ne selv på en dår­lig dag. Det ga­el­der i øv­rigt og­så, hvis vi la­ver – den må­ske lidt hår­de – sam­men­lig­ning med ’De Jern­hår­de La­di­es’ fra 1990er­ne. Her var der røv i buk­ser­ne, når det spid­se­de til – an­ført af Anja An­der­sen, Ca­mil­la An­der­sen, Sus­an­ne Munk, An­net­te Hof­f­mann og Jan­ne Kol­ling. For blot at na­ev­ne nog­le.

Den slags spil­le­re mang­ler kvin­delands­hol­det i dag. Det ta­et­te­ste, vi har va­e­ret det i den­ne slut­run­de, er Sti­ne Jør­gen­sen, som ’kun’ har haft en of­f­day mod Mon­te­ne­gro. Per­nil­le Holms­gaard er vok­set be­trag­te­ligt som for­svars­styr­mand, men har ik­ke kon­ti­nu­er­ligt le­ve­ret top­pra­e­sta­tio­ner. Kri­sti­na Kri­sti­an­sen step­pe­de en­de­lig op i ot­ten­de­dels­fi­na­len, men har el­lers va­e­ret en skuf­fel­se – det er af enorm vig­tig­hed, at hun ram­mer sit top­ni­veau mod Ru­ma­e­ni­en. Men helt over­ord­net har der va­e­ret alt for sto­re ud­s­ving hos de dan­ske spil­le­re, og he­le kort­hu­set kan kol­lap­se, hvil­ket vi så mod Un­garn og mon­te­ne­gri­ner­ne. VIR­KE­LIG­HE­DEN ER, AT det­te er et lands­hold, som i en lang år­ra­ek­ke har haft sto­re men­tale ud­for­drin­ger. Som har kna­ek­ket, når det virkelig gjaldt. Nu får vi så at se, om de er ble­vet klo­ge af ska­de.

I før­ste om­gang be­stod de med bra­vour mod Sve­ri­ge. Pres­set var mas­sivt op til ot­ten­de­dels­fi­na­len, men det hånd­te­re­de spil­ler­ne på im­po­ne­ren­de vis, og det lover godt før op­gø­ret mod Ru­ma­e­ni­en. Men vi kan ba­re ik­ke sid­de til­ba­ge med en for­nem­mel­se af, at det sten­sik­kert bli­ver hånd­te­ret på sam­me må­de i kvart­fi­na­len. Der­til er vin­der­kul­tu­ren gan­ske en­kelt ik­ke til­stra­ek­ke­ligt rod­fa­e­stet i kvin­delands­hol­det an­no 2015.

Jeg er til gen­ga­eld sten­sik­ker på, at Klavs Bruun Jør­gen­sen og Sø­ren Her­skind har brugt hvert et vå­gent se­kund si­den kam­pen mod Sve­ri­ge på at ban­ke ind i ho­ve­der­ne på spil­ler­ne, at yd­myg­hed er en dyd, og at det kom­mer til at kra­e­ve en pra­e­sta­tion på mindst sam­me ni­veau som mod sven­sker­ne, hvis Dan­mark skal i den se­mi­fi­na­le, der er DHFs målsa­et­ning.

Li­ge så sik­ker er jeg på, at hvis Dan­mark mø­der op med den rig­ti­ge men­tale indstil­ling, får styr på Cri­sti­na Ne­agu, står godt i for­sva­ret og har sam­me kva­li­tet i kon­tra­fa­sen, som de hav­de mod Sve­ri­ge, så bør det va­e­re nok til at for­la­en­ge den dan­ske hånd­bold­fest i Boxen. Så bør dan­sker­ne snup­pe den sejr, der kan bli­ve en vig­tig del af fun­da­men­tet for den vin­der­kul­tur, som det nye tra­e­ner­team ar­bej­der så hårdt på at fre­mel­ske på hol­det.

Men som vi alt­så sta­dig ik­ke kan fø­le os helt sik­re på har få­et vok­se­va­erk un­der det­te VM.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.