In­tet set, in­tet hørt - og ik­ke spurgt

BT - - NYHEDER -

nu er ud­skudt. I går blev da­gen, hvor Kri­sti­an Thulesen Dahl in­drøm­me­de, at der var spørgs­mål, som par­ti­et ik­ke hav­de få­et stil­let, da de sag­de ja til at æn­dre i reg­ler­ne for til­de­ling af bo­li­g­y­del­se.

Men han næg­ter at ha­ve hver­ken hørt el­ler set no­get til no­gen ad­vars­ler om, at det hav­de kon­se­kven­ser, at loven skul­le ved­ta­ges så kort tid før ikraft træ­den. Mail til besty rel­sen Det­te er dog i di­rek­te mod­strid med den mail, som di­rek­tør for Ud­be­ta­ling Dan­mark Li­li­an Mo­gen­sen send­te rundt til sin be­sty­rel­se tirs­dag aft en.

Her for­kla­rer hun, at bå­de mi­ni­ste­ri­er og po­li­ti­ke­re var in­for­me­ret om, at det hav­de væ­ret nød­ven­digt at ud­reg­ne bo­li­g­y­del­sen for ja­nu­ar ef­ter de nye reg­ler, selv­om de end­nu ik­ke var ved­ta­get i Fol­ke­tin­get. » Den­ne ud­be­ta­ling ( ja­nu­ar 2016, red.) er na­tur­lig­vis gen­nem­ført eft er aft ale med sta­ten, og bå­de em­beds­mæn­de­ne i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et og de po­li­ti­ske for­hand­le­re har lø­ben­de væ­ret ori­en­te­ret om det­te, « skri­ver Li­li­an Mo­gen­sen.

Æl­dreSa­gen ad­va­re­de end­da samt­li­ge po­li­ti­ske ord­fø­re­re al­le­re­de 25. novem­ber:

» Hvis de bo­lig­støt­te­med­del­el­ser, der sen­des til pen­sio­ni­ster­ne ved årets be­gyn­del­se, skal væ­re kor­rek­te, må det, så vidt vi kan se, for­ud­sæt­te, at Ud­be­ta­ling Dan­mark be­gyn­der at be­reg­ne bo­li­g­y­del­sen med de nye sat­ser, før lov­for­sla­get er ved­ta­get, « skri­ver Æl­dre Sa­gen.

Men Kri­sti­an Thulesen Dahl fast­hol­der sin op­fat­tel­se og op­for­drer Ud­be­ta­ling Dan­mark til at læg­ge do­ku­men­ta­tion frem. Thulesen Dahl af­vi­ser » Jeg hå­ber, at Ud­be­ta­ling Dan­mark vil re­de­gø­re for, hvor jeg er ble­vet ori­en­te­ret om det, « si­ger han eft er et mø­de i Uden­rigs­po­li­tisk Nævn i går og til­fø­jer:

» Jeg har slet ik­ke væ­ret be­kendt med det. Det kom som en over­ra­skel­se for mig, da jeg fi k det at vi­de midt i Uden­rigs­po­li­tisk Nævns mø­de. «

BT har for­søgt at få den for­nød­ne do­ku­men­ta­tion fra Ud­be­ta­ling Dan­mark, men her øn­sker man ik­ke at ud­ta­le sig i sa­gen, for­di den nu er ble­vet po­li­tisk, for­tæl­ler pres­se­che­fen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.