’ Nor­malt er der en tæt di­a­log’

BT - - NYHEDER -

KUTY­ME Lek­tor i for­valt­nings­ret Sten Bøn­sing, Aal­borg Uni­ver­si­tet si­ger, at det er kuty me, at der er en tæt kon­takt mel­lem sty rel­ser og mi­ni­ste­ri­er, når der er gang i lov­for­be­re­den­de ar­bej­de. » Især når man skal ved­ta­ge en lov så tæt på års­skift et. Stør­ste­par­ten af di­a­lo­gen kø­rer på em­beds­mands­ni­veau, og så vur­de­rer de, hvad mi­ni­ste­ren skal in­for­me­res om, « si­ger Sten Bøn­sing.

» Det kan jeg jo ik­ke vi­de, før tin­ge­ne bli­ver lagt frem. Det kan væ­re, for­di hun ved det. Må­ske har hun end­da selv stå­et for ori­en­te­rin­gen. Men hvor­for skul­le hun skri­ve det til sin be­sty­rel­se, hvis det ik­ke er rigtigt, « si­ger Sten Bøn­sing.

Grun­den til at vi ved, at di­rek­tø­ren skrev som hun skrev, er at hen­des mail blev læk­ket til Ritzau. Re­sten af do­ku­men­ta­tio­nen må vi for­modent­lig ven­te med at se, til fi nans­mi­ni­ste­ren skal opkla­re sa­gen i et sam­råd eft er nytår.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.