HEM­ME­LIG PL OM PRIVATCHA

BT - - NYHEDER -

væ­ren­de med­lem af Skat­te­rå­det på mø­det.

Den slags op­lys­nin­ger kom­mer al­li­ge­vel altid før el­ler si­den frem i ly­set.

Fle­re skat­te­eks­per­ter me­ner, det er usæd­van­ligt, at en skat­te­bor­ger, en for­e­ning el­ler virk­som­hed stil­ler krav om, at en af­gø­rel­se ik­ke bli­ver off ent­lig­gjort.

» Det er aty­pisk. Ja, jeg vil si­ge, at det er stærkt usæd­van­ligt. Jeg har bedt om det fl ere gan­ge, men har al­drig få­et lov til det, « si­ger ad­vo­kat Sø­ren Aa­gaard, Ad­vo­dan. Off ent­lig­gø­rel­se Den tid­li­ge­re for­mand for Skat­te­rå­det, ad­vo­kat Li­da Huld­gaard er af sam­me hold­ning. Hun på­pe­ger, at det kun er op til Skat­te­rå­det at af­gø­re, om en skat­tesag skal off ent­lig­gø­res el­ler ej, mens spør­ge­ren ik­ke kan kræ­ve det.

» Skat­te­rå­dets af­gø­rel­ser off ent­lig­gø­res så vidt mu­ligt, og det sker altid i ano­ny­mi­se­ret form. Nog­le gan­ge vil det imid­ler­tid væ­re van­ske­ligt at ano­ny­mi­se­re af­gø­rel­sen til­stræk­ke­ligt, så­le­des at man ik­ke kan reg­ne ud, hvem der har spurgt, og i så fald kan Skat und­la­de at off ent­lig­gø­re af­gø­rel­sen, « si­ger hun og til­fø­jer;

» I den­ne sag kan der nok væ­re et pro­blem med at off ent­lig­gø­re af­gø­rel­sen, så man­ge for­e­nin­ger er der trods alt ik­ke, der har be­hov for en chauff ør til for­man­den. Det af­gø­ren­de er alt­så, at spør­ge­ren har krav på ano­ny­mi­tet. Bort­set her­fra kan man ik­ke kræ­ve, at sva­ret ik­ke bli­ver off ent­lig­gjort. « Til­freds med af­gø­rel­sen Par­ti­se­kre­tær Lars Midti­by modt­og Skat­te­rå­dets svar i går og er til­freds med af­gø­rel­sen. Han me­ner ik­ke, at der er no­get odi­øst i, at Mette Frederiksen får stil­let fri bil og chauff ør til rå­dig­hed, og chauff øren skal kun kø­re eft er be­hov.

» Vi har spurgt Skat­te­rå­det for at væ­re på den sik­re si­de, « si­ger han.

» Det lig­ger der ik­ke no­gen sær­lig over­vej­el­se bag. Jeg tror, det er sket rent ru­ti­ne­mæs­sigt, men det står jeg na­tur­lig­vis på mål for, « si­ger Lars Midti­by.

Han op­ly­ser, at sa­gen har væ­ret hånd­te­ret af ham selv og en øko­no­misk me­d­ar­bej­der. Mette Frederiksen har så­le­des ik­ke selv væ­ret in­de over brevskriv­nin­gen, men er na­tur­lig­vis be­kendt med sa­gen.

Skat­te­rå­det har og­så gi­vet til­la­del­se til, at Mette Frederiksen uden be­skat­ning kan ha­ve sin sam­le­ver med i bi­len, når hun va­re­ta­ger re­præ­sen­ta­ti­ve funk­tio­ner ved sær­li­ge lej­lig­he­der.

Mette Frederiksen vil hel­ler ik­ke bli­ve be­skat­tet af ord­nin­gen, hvis hun på et tids­punkt be­gyn­der at mod­ta­ge for­mands­ho­norar.

Ho­nora­ret kom­mer først til ud­be­ta­ling, når hun om et års tid ik­ke læn­ge­re mod­ta­ger mi­ni­ster­eft er­ve­der­lag.

Det skyl­des, at hun eft er de sær­li­ge reg­ler om eft er­ve­der­lag bli­ver modreg­net i an­dre ind­tæg­ter.

TORS­DAG 17. DE­CEM­BER 2015 bme ci­tat tast to klod­ser og et mel­lem­rum

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.