LAN AUFFØR

BT - - NYHEDER -

TORS­DAG 17. DE­CEM­BER 2015 Det er aty pisk. Ja, jeg vil si­ge, at det er stærkt usæd­van­ligt. Jeg har bedt om det fl ere gan­ge, men har al­drig få­et lov til det

HVAD ER SKAT­TE­RÅ­DET S- for­mand Mette Frederiksen skal igen kø­re med stil. Si­den hun eft er re­ge­rings­skift et i ju­ni afl eve­re­de mi­ni­ster­bi­len, har hun kla­ret sin trans­port selv.

Nu stil­ler So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne en fri bil med chauff ør til rå­dig­hed for for­man­den, så hun let­te­re kan kom­me om­kring, og det er hun godt til­freds med.

Gen­nem pres­se­chef Mar­tin Ju­ste­sen har hun gi­vet den­ne kom­men­tar:

» Det er vig­tigt for mig at kom­me ud i lan­det og be­sø­ge virk­som­he­der og for­e­nin­ger, og der­for har So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne an­sat en me­d­ar­bej­der, der blandt an­det hjæl­per med kørs­len ale­ne i for­bin­del­se med ak­ti­vi­te­ter for par­ti­et. I den for­bin­del­se skal der væ­re styr på al­le reg­ler, og det går jeg ud fra, at der selv­føl­ge­lig og­så er, « ly­der sva­ret.

Skat­te­rå­det er sam­men med Skat lan­dets øver­ste ad­mi­ni­stra­ti­ve lig­ningsmyn­dig­hed. Skat­te­rå­det be­står af 19 med­lem­mer, som sam­men be­hand­ler og træff er af­gø­rel­se i de sa­ger, som rå­det får. Fol­ke­tin­get væl­ger 6 af med­lem­mer­ne, og skat­te­mi­ni­ste­ren ud­næv­ner 13 med­lem­mer. Kil­de: Fol­ke­tin­get

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.