Fi­nanskri­sen er slut

BT - - NYHEDER -

REN­TE­HOP Eft er ni år uden en ren­te­for­hø­jel­se hæ­ve­de den ame­ri­kan­ske cen­tral­bank, Fe­de­ral Re­ser­ve Sy­stem, i går ren­ten med 0,25 pro­cent­po­int. Det er iføl­ge ana­ly­ti­ke­re et tegn på, bå­de at den ame­ri­kan­ske øko­no­mi er i bed­ring og at den glo­ba­le øko­no­mi­ske kri­se er ved at væ­re for­tid.

» Det er et ud­tryk for, at ame­ri­kansk øko­no­mi på man­ge må­der har lagt kri­sen bag sig, og i den for­stand er det en fest­dag. Den ame­ri­kan­ske cen­tral­bank vur­de­rer, at ame­ri­kansk øko­no­mi nu er stærk nok til, at man kan tå­le lidt hø­je­re ren­ter, « si­ger Syd­banks che­fø­ko­nom Ja­cob Gra­ven til BT. En epo­ke er slut Ja­cob Gra­ven kal­der cen­tral­ban­kens ma­nøv­re for ’ det før­ste lil­le skridt på en lang rej­se til­ba­ge mod nor­ma­le til­stan­de’:

» Den lil­le ren­te­for­hø­jel­se i sig selv slår in­gen mand af he­sten, men når vi fo­ku­se­rer så me­get på det, er det for­di, at det er en hi­sto­risk epo­ke med nul­ren­te- po­li­tik, der er slut. Og hvis det lyk­kes USA at frem­tids­sik­re op­svin­get, så kan det nemt gi­ve sto­re døn­nin­ger i he­le ver­den­s­ø­ko­no­mi­en, som og­så sag­tens kan nå til Dan­mark, « si­ger Ja­cob Gra­ven.

Han vur­de­rer dog ik­ke, at ren­te­for­hø­jel­sen vi få no­gen sær­lig be­tyd­ning for dansk øko­no­mi på kort sigt. Fle­re i job Mi­ka­el Olai Mil­høj, der er ana­ly­ti­ker hos Dan­ske Bank, for­kla­rer at den ame­ri­kan­ske øko­no­mi på man­ge om­rå­der vi­ser sund­heds­tegn:

» Det er ik­ke mindst ty­de­ligt på det ame­ri­kan­ske ar­bejds­mar­ked, idet der er kom­met 13,3 mil­li­o­ner fl ere i be­skæft igel­se si­den fe­bru­ar 2010. Frem­gan­gen i be­skæft igel­sen er og­så for­kla­rin­gen på, at le­dig­he­den er hal­ve­ret fra ti pro­cent, da det stod vær­st til, til 5,0 pro­cent nu, « si­ger han iføl­ge Ritzau.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.