For me­get søvn kan væ­re far­ligt

BT - - NYHEDER -

SØVN­BE­HOV En god nats søvn har i man­ge år væ­ret søv­n­eks­per­ter­nes an­be­fa­ling til at sik­re et sundt liv og und­gå et væld af gen­vor­dig­he­der så­som di­a­be­tes og hjer­te­kar­syg­dom­me. Men nu sår en ny au­stralsk un­der­sø­gel­se tvivl om det vel­me­nen­de råd. For me­get søvn kan og­så væ­re ska­de­ligt, vi­ser un­der­sø­gel­sen. Re­sul­ta­ter­ne fra den au­stral­ske un­der­sø­gel­se over­ra­sker ik­ke Poul Jen­num, over­læ­ge og le­der af Dansk Cen­ter for Søvn­me­di­cin ved Glo- strup Ho­spi­tal: » Vi ved fra tal­ri­ge un­der­sø­gel­ser, at bå­de for lidt og for me­get søvn er for­bun­det med for tid­lig død og en lang ræk­ke syg­dom­me. Vi ved og­så, at for me­get søvn er lidt stær­ke­re for­bun­det med hel­breds­ri­si­ci end for lidt søvn. « Én af dræ­ber­ne For­ske­re fra blandt an­det Uni­ver­si­ty of Syd­ney står bag un­der­sø­gel­sen, hvor me­re end 230.000 au­stra­li­e­re over 45 år i pe­ri­o­den 2006 til 2009 be­sva­re­de et spør­ge­ske­ma. Ud fra de­res be­sva­rel­ser kun­ne for­sker­ne re­gi­stre­re, hvor­vidt svar­per­so­ner­ne røg, drak, spi­ste us­undt, var fy­sisk inak­ti­ve, og hvor me­get de sov.

Da for­sker­ne fem år se­ne­re fulg­te op på un­der­sø­gel­sen, var over 16.000 af del­ta­ger­ne gå­et bort, og det er ud fra de re­sul­ta­ter, at for­sker­ne nu kon­klu­de­rer, at for me­get søvn kan ha­ve li­ge så sto­re hel­breds­ri­si­ci som ek­sem­pel­vis stil­lesid­den­de ar­bej­de og dår­lig kost.

For me­get søvn skil­ler sig ud som én af dræ­ber­ne: per­so­ner, der sov me­re end ni timer om da­gen, hav­de 1,44 gan­ge stør­re risiko for at dø. Til sam­men­lig­ning kon­klu­de­rer un­der­sø­gel­sen, at ri­si­ko­fak­to­ren for per­so­ner, der sov un­der syv timer om da­gen, kun var 1,09. An­dre år­sa­ger Poul Jen­num me­ner dog ik­ke, at der er grund til be­kym­ring, hvis man er vel­sig­net med et godt sove­hjer­te.

» Sam­men­hæn­gen skyl­des, at de, der sover for me­get, of­te har an­dre di­ag­no­ser el­ler ta­ger me­di­cin mod syg­dom­me: me­di­cin der gør, at de sover me­re. Det vil si­ge, at de­res hel- breds­ri­si­ci er ik­ke for­bun­det til søv­nen, det er et tegn på, at de fejl­er no­get an­det, « for­kla­rer Poul Jen­num.

Sam­me mel­ding ly­der fra Bir­git­te Ra­h­bek Kor­num, der er søvn­for­sker på Glo­strup Ho­spi­tal. Vi ved fra tal­ri­ge un­der­sø­gel­ser, at bå­de for lidt og for me­get søvn er for­bun­det med for tid­lig død og en lang ræk­ke syg­dom­me

» Dis­se un­der­sø­gel­ser ser ik­ke på år­sags­sam­men­hæn­ge. Hvis du for ek­sem­pel gen­nem­går en ke­mo­kur, så vil du med al sand­syn­lig­hed sove dår­ligt, men så er det jo ik­ke søv­nen, der er år­sag til di­ne hel­bredspro­ble­mer, « for­kla­rer hun.

Vi­dens­råd for Fore­byg­gel­se vur­de­re­de i som­mer, at ti pro­cent af de voks­ne dan­ske­re li­der af søvn­pro­ble­mer, og iføl­ge Bir­git­te Ra­h­bek Kor­num er søvn­man­gel et langt stør­re pro­blem end for me­get søvn.

» Ra­ske voks­ne men­ne­sker skal helst sove mel­lem syv og ni timer. Ge­ne­relt vil jeg si­ge, at min største be­kym­ring som søvn­for­sker er, om dan­sker­ne sover nok, for­di for lidt søvn øde­læg­ger hjer­nens funk­tio­ner, og det øde­læg­ger ba­lan­cen i im­mun­for­sva­ret, « for­kla­rer hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.