Det kan Bie­ber ’ Be­lie­ber’ - Lisa Kast­le­en Mu­si­kan­mel­der - Jan Erik­sen

BT - - NYHEDER -

Hvad får te­e­na­gepi­ger til at pjæk­ke fra sko­len og rej­se til kon­cer­ter med po­pi­do­let? BT har få­et en ’ Be­lie­ber’, mu­si­kan­mel­der og mu­sikpro­du­cer til at vur­de­re fæ­no­me­net Justin Bie­ber.

» Han er en su­per­dyg­tig mu­si­ker, men hans per­son­lig­hed gør det sid­ste for mig. Jeg ser me­get af mig selv i ham, for­di han er sen­ti­men­tal, føl­som, og vi har den sam­me hu­mor. Når han har haft en per­son­lig ned­t­ur, er han god til at løf­te sig selv op igen. Det be­un­drer jeg « .

ADE­LE:

20 mi­nut­ter

» Han er jo en af de før­ste so­ci­al me­dia- stjer­ner, som ak­tivt har brugt de so­ci­a­le me­di­er til at gø­re kar­ri­e­re. Han blev jo op­da­get på Youtu­be, og si­den er han ble­vet kæm­pe­stor. Hans se­ne­ste al­bum ’ Pur­po­se’ pe­ger fremad. Han er ble­vet me­re vok­sen som kunst­ner, og det vi­ser hans al­bum og­så. Hvis man skal sam­men­lig­ne ham med an­dre kunst­ne­re, så vil jeg si­ge Miley Cyrus og Brit­ney Spears. De har al­le for­må­et at ap­pel­le­re til den sam­me må­l­grup­pe « .

På blot blev bil­let­ter­ne til den bri­ti­ske san­ge­r­in­de Ade­les to kon­cer­ter i Dan­mark re­vet væk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.