Le­gen­da­risk smug­ler­kon­ge død

BT - - NYHEDER -

TORS­DAG 17. DE­CEM­BER 2015

DØDS­FALD 14 år bag lås og slå i dan­ske fængs­ler. Her­af fem år i iso­la­tion. Så­dan til­brag­te den le­gen­da­ri­ske gang­ster Leon Owild, der i 60er­ne, 70er­ne og 80er­ne for­sy­ne­de dan­sker­ne med bil­li­ge smø­ger, en stor del af sit liv. Nu er han død. 80 år gam­mel. Det skri­ver hans dat­ter, Ti­ni Owild på Fa­ce­book.

’ Han bi­sæt­tes 23. de­cem­ber kl. 10.00 i Lun­de­hus Kir­ken, Strø­damvej 1, 2100 Kbh. Ø. Jeg ved, al­le har ju­le­travlt, men jeg hå­ber og øn­sker for min far, at I, som har fulgt ham igen­nem li­vet og han har be­ty­det no­get for, vil kom­me og sen­de ham godt af sted, som han fortje­ner. AL­LE er me­get vel­kom­ne, og der vil væ­re en lil­le af­skeds­re­cep­tion bag­ef­ter’, skri­ver hun.

Selv om Leon Owild næp­pe var ’ et af guds bed­ste børn’, så har han med sik­ker­hed haft be­tyd­ning i en mas­se per­so­ners liv. I åre­vis var han en del af den be­ryg­te­de narko­ban­de, der blandt an­dre tal­te an­dre gangstere som ’ Smuk­ke Kai, ’ Di­van- Svend’ og Bent Ri­car­do. Ud­over ci­ga­ret­ter smug­le­de Leon Owild nem­lig og­så hår­de­re stof­fer. In­gen dans på ro­ser Selv om han ef­ter­hån­den blev en gar­vet kri­mi­nel, så var før­ste gang bag trem­mer dog in­gen dans på ro­ser. Leon Owild vok­se­de op med en al­ko­ho­li­se­ret sted­far, og dag­li­ge tæsk var på me­nu­en i barn­dom­men. Han var da og­så kun 15 år, da han røg i Ve­stre Fængsel. Og det tæ­re­de så hårdt på ham, at han over­ve­je­de at ta­ge sit eget liv. Det for­tal­te han i et in­ter­view med Ber­ling­s­ke Ti­den­de i 1997.

» Jeg sad i Ve­stre Fængsel, da jeg var fem­ten. Om af­te­nen og nat­ten kun­ne jeg hø­re, hvor­dan an­dre fan­ger fik tæsk af fan­ge­vog­ter­ne, og jeg var helt ude af den. Jeg stod med et bar­ber­blad i hån­den og var li­ge ved at skæ­re hal­sen over på mig selv, men jeg spurg­te fan­ge­vog­te­ren, om han ik­ke gad ta­le med mig. « Jeg sad i Ve­stre Fængsel, da jeg var fem­ten. Om af­te­nen og nat­ten kun­ne jeg hø­re, hvor­dan an­dre fan­ger fik tæsk af fan­ge­vog­ter­ne, og jeg var helt ude af den

Leon Owild blev red­det af en sy­geple­jer­ske, der kom ind til ham og for­tal­te, at han var en pæn fyr, der hav­de en mas­se af se frem til i li­vet.

Man­ge år se­ne­re be­rør­te en an­den kvin­de igen Leon Owilds liv, da han som 58årig at­ter sad i Ve­stre Fængsel. Den­gang fik gangste­ren livs- mo­det til­ba­ge ved hjælp af en ung sam­fund­fags­læ­re­rin­de, der un­der­vi­ste ham, mens han sad i fængsel.

» Hun var en en­gel i hel­ve­de. Hun gav os livs­mo­det og livs­glæ­den til­ba­ge. Et fan­ta­stisk men­ne­ske - smuk bå­de fy­sisk og ån­de­ligt, « , for­tal­te Leon Owild i sam­me in­ter­view. Hjalp de un­ge I en pe­ri­o­de lag­de Leon Owild den kri­mi­nel­le lø­be­ba­ne på hyl­den og valg­te i ste­det at bru­ge sin tid på at hjæl­pe un­ge ud af kri­mi­na­li­tet. Han var blandt an­det for­mand for lands­for­e­nin­gen Krim, hvor han blandt an­det var tals­mand for at for­bed­re fan­gers for­hold i de dan­ske fængs­ler.

Ge­ne­relt kan man si­ge, at kvin­der har be­ty­det en del for Leon Owild gen­nem li­vet. I de år, hvor smug­ler­kar­ri­e­ren var på sit hø­je­ste, var han og ven­ner­ne om­bej­le­de på disko­te­ker­ne. Det for­tal­te han i et in­ter­view med Ek­stra Bla­det i 2006.

» En over­gang hav­de jeg 10 kæ­re­ster sam­ti­dig. Og nu ved jeg godt, du vil spør­ge, om jeg er gå­et hen og ble­vet im­po­tent. Sva­ret er nej! Du kan tro, dy­ret fun­ge­rer. Jeg har en dat­ter på fem år ude i Thailand. Så der er sta­dig gang i sprøjten. Ha.. Ha. ha..., « sag­de Leon Owild i in­ter­viewet den­gang.

Han for­tal­te og­så, at han hav­de fi­re børn med fi­re for­skel­li­ge kvin­der, og at han hav­de væ­ret fo­rel­sket tre- fi­re gan­ge i sit liv.

Leon Owilds for­bry­del­ser var man­ge. Blandt an­det er han ble­vet dømt for smug­ling af ci­ga­ret­ter, narko­han­del og af­pres­ning. En over­gang hav­de han et inkas­so, fir­ma kal­det ’ Knyt­næ­ven’. Vil­le væ­re gæld­fri Men i in­ter­viewet med Ek­stra Bla­det på­stod Leon Owild, at han al­drig hav­de væ­ret vol­de­lig. I sam­me in­ter- view for­tal­te han og­så, at han var ved at af­be­ta­le sin gæld til sam­fun­det på 289.000 kr. Og at det ger­ne skal næv­nes på hans grav­sted.

» Han dø­de gæld­fri « , øn­ske­de smug­ler­kon­gen at få skre­vet.

Iføl­ge TV2 sov Leon Owild stil­le og ro­ligt ind i sit hjem i Em­d­rup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.