Stak sit kvin­de­li­ge of­fer 58 gan­ge

BT - - NYHEDER -

DRABSTILTALE Det var ef­ter alt at døm­me en sær­de­les vold­som og blo­dig død, der i maj over­gik den 43- åri­ge Ubon Mik­kel­sen i Hvam Sta­tions­by ved Vi­borg. Først på af­te­nen blev kvin­den stuk­ket ihjel i den wel­l­ness- sa­lon på Kir­ke­by­vej i Hvam, hvor hun ar­bej­de­de. Ger­nings­man­den var en i dag 38- årig mand, me­ner an­kla­ge­myn­dig­he­den.

Statsad­vo­ka­ten i Vi­borg har nu rejst til­ta­le mod den 38- åri­ge, og det frem­går af an­kla­ge­skrif­tet mod ham, at Ubon Mik­kel­sen blev ramt af 58 kniv­stik el­ler - snit. Af an­kla­ge­skrif­tet frem­går det, at sa­gens 43- åri­ge of­fer hav­de knivsår bå­de på krop­pen, i hal­sen og i ho­ve­d­et. Til­tal­te var sø­let til i blod Po­li­ti­et ryk­ke­de man­dag 18. maj ud til en anmeldelse om hus­spek­tak­ler. Da man nå­e­de frem, fandt be­tjen­te­ne li­get af Ubon Mik­kel­sen. På ste­det var og­så en mand.

Han var smurt ind i blod, og i før- ste om­gang fryg­te­de po­li­ti­fol­ke­ne, at og­så han var al­vor­ligt sår­et.

» Vi tro­e­de, at han var hårdt sår­et, for­di han var inds­murt i blod, men det vi­ste sig at væ­re min­dre ska­der, « sag­de ef­ter­forsk­nings­le­der Hen­rik Grove den­gang til Ritzau.

Snart skul­le det da og­så gå op for po­li­ti­et, at man­den ef­ter alt at døm­me var drabs­man­den. Han blev an­holdt og sig­tet for dra­bet på Ubon Mik­kel­sen. Den føl­gen­de dag blev han frem­stil­let i grund­lovs­for­hør og va­re­tægts­fængs­let.

» Min kli­ent kan ik­ke hu­ske, hvad der er sket. Men han me­ner, at det nok er ham, der har gjort det, « sag­de for­svar­sad­vo­kat Kurt Kvist til ek­strabla­det. dk umid­del­bart in­den grund­lovs­for­hø­ret.

Den 38- åri­ges for­kla­ring har ind­til vi­de­re væ­ret hem­me­lig­holdt, da sa­gen ind­led­nings­vis blev be­hand­let for luk­ke­de dø­re i ret­ten.

Po­li­ti­et har dog meldt ud, at der ik­ke har væ­ret no­gen nær­me­re re­la­tion mel­lem den 38- åri­ge og Ubon Mik­kel­sen. Det er end­nu ik­ke be­stemt, hvor­når sa­gen skal be­hand­les ved Ret­ten i Vi­borg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.