Ny ter­r­ortrus­sel

BT - - NYHEDER -

Ter­r­ortrus­len i dag er an­der­le­des end den, som al- Qa­e­da i sin tid stod bag. Is­la­misk Stat ( IS) har ’ re­vo­lu­tio­ne­ret’ ter­r­o­ris­me. Det for­tæl­ler James Bri­en Co­mey, di­rek­tø­ren for det ame­ri­kan­ske for­bund­spo­li­ti, FBI.

» Is­la­misk Stat for­sø­ger at opild­ne til små in­di­vi­du­el­le angreb over he­le ver­den sna­re­re end til spek­taku­læ­re ope­ra­tio­ner, « si­ger James Bri­en Co­mey iføl­ge Reu­ters.

» Det gør de gen­nem so­ci­a­le me­di­er - især Twit­ter - og de­res kryp­te­re­de kom­mu­ni­ka­tion ud­gør en stor udfordring for myn­dig­he­der­ne, « si­ger han.

FBI- di­rek­tø­ren op­ly­ser, at for­bund­spo­li­ti­et i øje­blik­ket har hun­dred­vis af un­der­sø­gel­ser i gang i al­le 50 sta­ter i USA. Det sker i et for­søg på at iden­ti­fi ce­re per­so­ner, der sym­pa­ti­se­rer med den ek­stre­mi­sti­ske be­væ­gel­se, og som ud­gør en trus­sel mod lan­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.