Goog­le­de du og­så det­te her i år?

BT - - NYHEDER -

SPØR­GE­LYST Hvert år ud­gi­ver sø­ge­ma­ski­nen Goog­le de mest po­pu­læ­re søg­nin­ger i Dan­mark. På kvin­der­nes si­de top­pes li­sten i år af den tid­li­ge­re kon­ser­va­ti­ve ung­doms­po­li­ti­ker, der fik me­get op­mærk­som­hed på grund af en kjo­le. Hun har ef­ter­føl­gen­de væ­ret på forsiden af man­de­ma­ga­si­net M! og da­ted ken­dis­sen Las­se Rim­mer. Der er selv­føl­ge­lig ta­le om Niki­ta Klæstrup.

På mæn­de­nes si­de er det ( selv­føl­ge­lig) vo­res al­le sam­mens astro­naut - An­dreas Mo­gen­sen, der er den mest søg­te dan­ske mand i 2015 på Goog­le. Ham fulg­te man­ge dan­ske­re i sep­tem­ber, da han som den før­ste dan­sker rej­ste ud i rum­met.

I 2014 var de mest søg­te dan­ske mænd og kvin­der på Goog­le Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki og Ke­vin Magnus­sen.

Uden­land­ske kend­te: Hvad- spørgs­mål: Hvad skal jeg stem­me? Kal­o­ri­er i ...?: Dan­ske tv- se­ri­er: Hvem er ...?: Hvor­dan ...?: man? Film: Ju­ras­sic Wor­ld Dan­ske sport­s­folk: Chris Chri­stof­fer­sen Dan­ske po­li­ti­ke­re: Niki­ta Klæstrup ( LA)

MEST SØG­TE KVIN­DER 1. Niki­ta Klæstrup 2. Søs Ege­lind 3. Ena Spot­tag 4. Hel­le Thor­ning- Sch­midt 5. Ni­co­le Brøg­g­ler

Her føl­ger de mest søg­te ord in­den for føl­gen­de ka­te­go­ri­er af spørgs­mål:

Cait­lyn

Jen­ner Shawar­ma

Pa­ra­di­se Ho­tel Hvem er valgt? Hvor­dan brev­stem­mer

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.