Nej, vi vok­ser op med iPho­nes i hæn­der­ne

BT - - DE­BAT - For­mand for Dan­ske Sko­le­e­le­ver

lidt ånds­svagt. Min ge­ne­ra­tion er vok­set op med smartp­ho­nes i hæn­der­ne. Jeg ken­der f. eks. man­ge børn, der spil­ler spil på iPads og der­for går på nog­le so­ci­a­le me­di­er for at mø­de an­dre, som man net­op spil­ler sam­men med. Når det kom­mer til de so­ci­a­le me­di­er, er det og­så en un­der­lig re­gel at sæt­te en al­ders­græn­se, for det hand­ler om, at man skal

klæ­de bør­ne­ne og de un­ge på, ift . hvor­dan Det er man bru­ger de so­ci­a­le me­di­er. Det er og­så no­get, vi har snak­ket me­get om i Dan­ske godt,

Sko­le­e­le­ver – at vi må un­der­vi­se os selv lidt at man i hvert i, hvor­dan vi bru­ger so­ci­a­le me­di­er. Det er nem­lig vig­tigt, at man f. eks. får talt i sko­len med­lem­sland

om, hvor­dan man net­op kom­mu­ni­ke­rer re­fl ek­te­rer over, på in­ter­net­tet, så man ik­ke kom­mer til at op­le­ve cy­ber­bul­lying, alt­så mob­ning på hvor græn­sen

in­ter­net­tet, da det, man skri­ver til hin­anskal sæt­tes den på f. eks. de so­ci­a­le me­di­er, let kan mis

for­stås. Jeg tror der­for, det er ham­ren­de vig­tigt, at man får ta­get den her di­a­log.

vig­tigt at un­der­stre­ge, at EU an­be­fa­ler, at man sæt­ter græn­sen til 16 år, men vil et med­lem­sland ger­ne sæt­te den til 13 år, så kan man sag­tens gø­re det. Det er der­for ik­ke så­dan, at EU si­ger, at når man er un­der 16 år, så må man ik­ke væ­re på de so­ci­a­le me­di­er, men det er en an­be­fa­ling. Hvis bar­net vil på de so­ci­a­le me­di­er, selv­om bar­net el­ler den un­ge er un­der den­ne græn­se, så skal man som sagt ha­ve en til­la­del­se af for­æl­dre­ne. Det er godt, at man i hvert med­lem­sland re­fl ek­te­rer over, hvor græn­sen skal sæt­tes. I Dan­mark er vi ret godt med ift . bru­gen af de so­ci­a­le me­di­er, in­klu­siv vo­res børn og un­ge. Det er dog vig­tigt, at vi får en di­a­log om, hvor­dan man fær­des på de so­ci­a­le me­di­er, og den er ek­sem­pel­vis sko­ler­ne og­så go­de til at ta­ge med bør­ne­ne. De ame­ri­kan­ske tje­ne­ster som f. eks. Fa­ce­book har fak­tisk en al­ders­græn­se på 13 år, som lidt er ble­vet stan­dar­den, og det gi­ver rig­tig god me­ning.

DET ER OG­SÅ

SIL­KE FOGEL­BERG

DET ER FAK­TISK

vil på­stå, at de kan fær­des fi nt, når det kom­mer til in­ter­net­tet, så er det alt­så vig­tigt, at man ta­ger den­ne di­a­log, da kom­mu­ni­ka­tio­nen på in­ter­net­tet fun­ge­rer an­der­le­des, for­di man jo ik­ke kan se hin­an­den. Der kan det godt gå hen at bli­ve no­get helt an­det end det, man tro­e­de, det var. Selv­føl­ge­lig skal vi un­ge be­skyt­tes, men jeg sy­nes ik­ke, at man bli­ver be­skyt­tet bed­re, når man er 16 år, for jeg ken­der da man­ge 16- åri­ge, der godt kun­ne bru­ge et kur­sus i kom­mu­ni­ka­tion på in­ter­net­tet.

SELV­OM AL­LE UN­GE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.