Ja, vi skal be­skyt­te vo­res børn og un­ge

BT - - DEBAT - Med­lem af Eu­ro­pa- Par­la­men­tet ( S)

CHRI­STEL SCHAL­DE­MO­SE

det rig­tig godt at sæt­te nog­le al­ders­græn­ser for bru­gen af de so­ci­a­le me­di­er for børn og un­ge. Det er jo ik­ke for­di, vi si­ger, at børn un­der den al­ders­græ­ne ik­ke må væ­re på de so­ci­a­le me­di­er. Det, vi si­ger, er, at så skal bør­ne­ne ba­re ha­ve til­la­del­se til at gø­re det fra de­res for­æl­dre, så vi la­ver en be­skyt­tel­se af vo­res børn og un­ge. For­æl­dre­ne ta­ger der­for og­så an­svar for de­res børns fær­den på de so­ci­a­le me­di­er.

SOM UD­GANGS­PUNKT ER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.