Ny PET- chef

BT - - NYHEDER -

Fra 1. ja­nu­ar kan po­li­ti­di­rek­tør Finn Borch An­der­sen sæt­te sig fast i chef­sto­len for Po­li­tiets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste ( PET). Ef­ter en pe­ri­o­de som kon­sti­tu­e­ret chef.

» Finn Borch An­der­sen har et so­lidt kend­skab til ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­stens sær­li­ge rol­le og kom­mer med åre­lang er­fa­ring fra po­li­ti og an­kla­ge­myn­dig­hed, « ud­ta­ler ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind ( V) i en pres­se­med­del­el­se.

Finn Borch An­der­sen ud­ta­ler selv, at han glæ­der sig til at på­ta­ge sig an­sva­ret for PET, selv om han og­så går yd­mygt til job­bet.

» Jeg glæ­der mig til at fort­sæt­te ar­bej­det her i PET sam­men med dyg­ti­ge le­de­re og me­d­ar­bej­de­re. Vi ar­bej­der sam­men for at fore­byg­ge, ef­ter­for­ske og imø­de­gå trus­ler mod Dan­mark.

Det er en op­ga­ve, jeg går til med ener­gi og en­ga­ge­ment, men og­så med den nød­ven­di­ge yd­myg­hed. Jeg er me­get be­vidst om ar­bej­dets helt sær­li­ge ka­rak­ter og sto­re be­tyd­ning for det dan­ske sam­fund, « si­ger 53- åri­ge Finn Borch An­der­sen i en pres­se­med­del­el­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.