En­ke på sce­nen og i vir­ke­lig­he­den

BT - - NYHEDER -

TAB di­en og­så ramt Michelle Do­ck­e­ry i vir­ke­lig­he­den. Søn­dag dø­de hen­des jæv­nal­dren­de for­lo­ve­de Jo­hn Di­ne­en af kræft, skri­ver Daily Mail.

Døds­fal­det ske­te kun to da­ge før tv- stjer­nens fødselsdag, idet hun fyld­te 34 år tirs­dag.

Og onsdag tog hun så sam­men med fa­mi­lie og ven­ner en sid­ste af­sked med Di­ne­en, hvil­ket fo­re­gik i en ka­tolsk kir­ke nær Di­ne­ens hjem­by Wa­ter­fall.

Par­ret hav­de væ­ret sam­men si­den 2013, hvor de mød­tes gen­nem en an­den Down­ton Ab­bey- sku­e­spil­ler, Al­len Le­ech. Di­ne­en var kon­su­lent i Lon­don. Nå­e­de li­ge hjem, før han dø­de Kun sjæl­dent har Michelle Do­ck­e­ry ud­talt sig om sin kæ­re­ste, men i 2014 gav hun ud­tryk for, at hun var me­get glad for ham.

» Jeg har en fan­ta­stisk mand fra Ir­land i mit liv. Vi blev in­tro­du­ce­ret af Al­len Le­ech. Det er alt, I be­hø­ver at vi­de, « sag­de hun iføl­ge Daily Mail.

Michelle Do­ck­e­ry måt­te af­bry­de sin re­k­la­me­tur i USA, hvor hun prom­ove­re­de Down­ton Ab­bey, da Di­ne­ens til­stand plud­se­lig blev for­vær­ret. Hun fløj der­for hjem før tid og nå­e­de at væ­re hjem­me fi­re da­ge før, Jo­hn Di­ne­en dø­de.

Det vi­des ik­ke, hvil­ken ty­pe kræft Jo­hn Di­ne­en blev ramt af, men iføl­ge Daily Mail er det en sjæl­den ty­pe kræft. Han for­søg­te an­gi­ve­ligt at bli­ve be­hand­let på for­søgs­ba­sis i Tys­kland, hvil­ket dog ik­ke vir­ke­de.

Iføl­ge en bri­tisk kræft­læ­ge er det sjæl­dent, at så un­ge men­ne­sker får kræft grun­det for­kert livs­stil. Han pe­ger i Daily Mail på, at de kræft­for­mer, som of­test ram­mer yn­gre men­ne­sker, er kræft i lym­fer­ne el­ler i ma­ven, le­ve­ren el­ler tar­me­ne.

Di­ne­en og Do­ck­e­ry var an­gi­ve­ligt ble­vet for­lo­vet tid­li­ge­re på året, men nå­e­de alt­så al­drig at bli­ve gift.

En unavn­gi­ven kil­de har iføl­ge Daily Mail for­talt, at Di­ne­en har kæm­pet med syg­dom­men læn­ge – og var syg al­le­re­de da par­ret mød­te hin­an­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.