Dan­sker ud­lå­ner 12 me­ter lang di­nosaur

BT - - NYHEDER -

AT­TRAK­TION Et 12 me­ter langt ske­let af en tyran­nosaurus rex bli­ver ud­stil­let på det na­tur­hi­sto­ri­ske mu­se­um i Berlin fra tors­dag. Det 66 mil­li­o­ner år gam­le dyr, der har få­et nav­net Tri­stan, er lånt ud til den ty­ske ho­ved­stad af den dan­ske fos­si­l­op­kø­ber og for­ret­nings­mand Ni­els Ni­el­sen. Han har an­gi­ve­ligt opkaldt den sto­re di­nosaurus med det skrækind­j­a­gen­de kæ­be­par­ti ef­ter sin søn.

» Di­nosau­rer træk­ker folk til mu­se­er, og så­dan­ne ud­stil­lin­ger op­mun­trer børn til at in­ter­es­se­re sig for forsk­ning, « for­tal­te Ni­els Ni­el­sen ver­denspres­sen un­der præ­sen­ta­tio­nen af Tri­stan onsdag, skri­ver AFP.

Og­så den ty­ske ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster Jo­han­na Wanka hyl­de­de det sto­re dyr og kald­te det ’ et spek­taku­lært fund’. Ich bin ein Ber­li­ner En af de lo­ka­le avi­ser i Berlin hav­de så­gar di­nosau­ren Tri­stan på forsiden onsdag un­der over­skrif­ten ’ Ich bin ein Ber­li­ner’ med hen­vis­ning til de be­røm­te ord af den tid­li­ge­re ame­ri­kan­ske præ­si­dent Jo­hn F. Ken­ne­dy.

Der fin­des om­kring 50 ud­gra­ve­de ske­let­ter i ver­den af det for­hi­sto­ri­ske rov­dyr. Man­ge til­hø­rer dog pri­va­te sam­le­re og er der­for util­gæn­ge­li­ge for of­fent­lig­he­den. Tri­stan be­teg­nes som et af de mest kom­plet­te ek­sem­pla­rer.

Tri­stan blev gra­vet ud i den ame­ri­kan­ske del­stat Mon­ta­na i pe­ri­o­den 2010- 2012. Ske­let­tet er 12 me­ter langt, fi­re me­ter højt og kom til Berlin i 300 se­pa­ra­te de­le. Her­af er 170 de­le ori­gi­na­le, mens re­sten er re­pro­duk­tio­ner.

I de tre år, Tri­stan skal op­hol­de sig på mu­se­et i Berlin, vil et hold af 70 for­ske­re stu­de­re ske­let­tet i et for­søg på at fast­slå en me­re præ­cis al­der og læ­re me­re om dy­ret, som er det største og mest avan­ce­re­de i di­nosaur­fa­mi­li­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.