Mild dom for drab på far­mor

BT - - NYHEDER -

OT­TE ÅRS FÆNGSEL Om­kring 23. fe­bru­ar i år blev den 73- åri­ge Bar­ba­ra Ras­mus­sen dræbt med 15 kniv­stik, mens hun lå i sin seng i lej­lig­he­den i Kø­ben­havns Nord­ve­st­kvar­ter. I går blev hen­des nu 20- åri­ge bar­ne­barn ved Ret­ten på Fre­de­riks­berg idømt ot­te års fængsel for dra­bet på sin far­mor. Det skri­ver ret­ten på sin hjem­mesi­de.

Li­get af den 73- åri­ge blev først fun­det knap et par uger ef­ter dra­bet, da en på­rø­ren­de hen­vend­te sig til po­li­ti­et. Da be­tjen­te­ne kom ud til lej­lig­he­den, var bar­ne­bar­net til ste­de sam­men med li­get af kvin­den.

To­masz Olaf Ra­chwal har un­der sa­gen er­kendt, at han stak sin far­mor med kni­ven, men han af­vi­ste, at han var skyl­dig i drab. Der­i­mod er­kend­te han vold med dø­den til føl­ge. Han men­te dog ik­ke, at han skul­le straf­fes, da han hav­de stuk­ket far­moren i nød­vær­ge. Nød­vær­ge I ret­ten for­kla­re­de han, at de som så man­ge gan­ge før var kom­met op at skæn­des. Far­moren hav­de hen­tet en kniv i køk­ke­net og tru­et ham til at gå ind på sit væ­rel­se, hvor­ef­ter hun hav­de stuk­ket ham to gan­ge med kni­ven.

En un­der­sø­gel­se af bar­ne­bar­net vi­ste gan­ske rigtigt, at han hav­de to snit på høj­re arm. De be­skri­ves dog som ’ over­fla­di­ske skor­pe­dæk­ke­de hud­af­skrab­nin­ger’.

Han men­te selv, at han der­ef­ter hav­de stuk­ket hen­de én gang med kniv. Men ob­duk­tio­nen vi­ste, at hun hav­de 15 kniv­stik i an­sig­tet, hal­sen, skul­de­ren og bry­stet.

En per­sonun­der­sø­gel­se har vist, at den 20- åri­ge ik­ke var sinds­syg på ger­nings­tids­punk­tet, men at han ef­ter dra­bet har ud­vik­let en sinds­syg­dom.

Den 20- åri­ge, der er polsk stats­bor­ger, blev des­u­den ud­vist for altid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.