Vild og blo­dig klas­si­ker

BT - - KULTUR -

FILM

SHA­KESPEA­RE ’ Macbeth’ Dra­ma **** **

’ Macbeth’ nem­lig før så­dan en stø­vet og over­dra­ma­tisk te­a­ter­fo­re­stil­ling med fi rkan­te­de replik­ker og alt for sto­re arm­be­væ­gel­ser. Men med Mi­cha­el Fassben­der og Ma­rion Co­til­lard som hr. og fru Macbeth får Sha­kespea­res styk­ke om magt­be­gær, skæb­ne, kær­lig­hed, krig, fred og sinds­sy­ge nyt liv.

Men det er ik­ke en fi lm for de me­re føl­som­me sjæ­le. Blo­digt opgør Så­le­des går Mi­ster Macbeth ik­ke af vej­en for at bræn­de bå­de børn og voks­ne på bå­let - ba­re for at ryd­de en­hver form for kon­kur­ren­ce af vej­en. Og når det en­de­li­ge opgør står, bli­ver der bog­sta­ve­ligt talt skå­ret helt ind til be­net - og lidt til.

Som man­ge nu­ti­di­ge hel­te er Macbeth split­tet imel­lem kær­lig­hed og had og krig og fred. Og som i Sha­kespea­res ori­gi­nal en­der vo­res an­ti- helt med at bli­ve ra­ven­de sinds­syg. Dén del af for­tæl­lin­gen kla­rer Mi­cha­el Fassben­der så fl ot, at man bli­ver helt ban­ge. Og fi lmens kli­maks er bå­de respek­tind­g­y­den­de og in­tet min­dre end dybt rysten­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.