START­SKUD TIL DET ARA­BI­SKE FOR­ÅR

BT - - TV/RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for fem år si­den 2010:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Jo me­re du til­la­der di­ne om­gi­vel­ser at be­stem­me over dig, des me­re vil du mær­ke, at din in­dre ir­ri­ta­tion byg­ger sig op. En god dag til at si­ge fra. Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:***** Kær­lig­hed:** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Selv­om du har travlt med en mas­se ting i dag, så er du i din tan­ke­ver­den ved at plan­læg­ge no­get, som skal fo­re­gå i det nye år, som du glæ­des over. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Uan­set hvor me­get du prø­ver at hol­de en kon­fl ikt fra dø­ren, så vil det ik­ke bli­ve så­dan. Det bed­ste du kan gø­re er, at si­ge din me­ning. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Der er kur­re på trå­den i dit kær­lig­heds­liv. Det er en god dag at bru­ge ener­gi på at gø­re el­ler si­ge no­get, som igen kan ska­be en ba­lan­ce for dig. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Det er ik­ke en god idé at du bru­ger da­gen ude­luk­ken­de på di­ne eg­ne op­ga­ver. Husk at de­le din tid med men­ne­sker, som be­ty der no­get for dig. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Alt om­kring kom­mu­ni­ka­tion er ak­tu­elt. F. eks. kon­trak­ter, aft aler, mø­der, bre­ve, mails mv. Det er en god dag til at gø­re no­get godt for dig selv. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Det kan væ­re en god idé, at du læ­rer at for­e­ne di­ne tan­ker med kon­kre­te hand­lin­ger. Di­ne om­gi­vel­ser ven­ter på en hand­ling fra din si­de. Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**** FI­SKE­NE 19.02 - 19.03 Ik­ke ti vil­de heste kan få dig til at gø­re no­get i dag, som du ik­ke har lyst til. Du er bå­de stæ­dig, vil­jestærk og ik­ke mindst pro­vo­ke­ren­de. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:***

112). ( Svær 12). ( Mid­del 21). ( Nem

Den tu­ne­si­ske ga­de­sæl­ger Mo­ham­med Bou­a­zizi hæl­der ben­zin over sig selv og sæt­ter ild til, da po­li­ti­et kon­fi­ske­rer hans vogn, for­di han mang­ler en li­cens. Han dør 4. ja­nu­ar 2011, og hans selv­mord ud­lø­ser fol­ke­li­ge pro­te­ster og bli­ver ind­led­nin­gen til det ara­bi­ske for­år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.