4 7 7 UB UB 7 Dan­mark mang­le­de 10 10

BT - - VM I DANMARK -

An­ne Mette Pe­der­sen Ik­ke på ba­nen.

SIK­KE ET DRA­MA, sik­ke en af­slut­ning. Sik­ke en fuld­stæn­dig van­vit­tig aft en i Boxen i Her­ning. Og sik­ke en for­ban­det ær­ger­lig dansk ned­t­ur og VM- exit. DAN­MARK ER FÆR­DIG ved VM. El­ler så­dan fø­les det i hvert fald li­ge nu. De fo­re­stå­en­de pla­ce­rings­kam­pe duft er ba­re ik­ke så se­xet, eft er at dan­sker­ne blev sæn­ket i sid­ste se­kund af den for­læn­ge­de spil­le­tid. Me­dal­je­kam­pe­ne bli­ver uden det dan­ske kvin­delands­hold, som der­med ik­ke for­må­e­de at ind­fri Dansk Hånd­bold For­bunds mål­sæt­ning om en plads i se­mi­fi na­ler­ne.

Jeg skrev før kvart­fi na­le­op­gø­ret mod Ru­mæ­ni­en, at det var nu, det­te lands­hold skul­le vi­se, at det hav­de røv i buk­ser­ne, når det virkelig gjaldt. Som her­rer­ne og tid­li­ge­re suc­ces­ful­de ud­ga­ver af kvin­delands­hol­det har vist det i fl ere år. .

Men det hav­de hånd­bold­kvin­der­ne ik­ke den­ne onsdag aft en. Der mang­le­de de sid­ste gram i de hvi­de lands­holdsshorts, da tin­ge­ne skul­le af­gø­res. Det sid­ste dræ­be­rin­stinkt.

Spil­ler­ne kun­ne – spe­ci­elt fra be­gyn­del­sen af kam­pen – ik­ke fi nde den fri­gjort­hed, som de spil­le­de med i kam­pen mod Sve­ri­ge. Det var ik­ke med den helt sam­me af­slap­pe­de at­ti­tu­de og det per­fek­te spæn­dings­ni­veau, som fi k tro­en på et stort VMre­sul­tat til blom­stre.

I min op­tik så det i hvert fald ud til, at spil­ler­ne var på­vir­ke­de men­talt. Vi snak­ker ik­ke rysten­de nervøs el­ler no­get. Slet ik­ke. Men det var ba­re ty­de­ligt, at der i af­gø­ren­de si­tu­a­tio­ner sneg sig lidt usik­ker­hed ind.

Der­med fi k vi og­så be­vis for, at der sta­dig er et styk­ke ar­bej­de for land­stræ­ner Klavs Bruun Jør­gen­sen i for­hold til at få etab­le­ret den nød­ven­di­ge vin­der­kul­tur, som i så man­ge år har væ­ret fra­væ­ren­de på kvin­delands­hol­det.

Den dan­ske usik­ker­hed kom til ud­tryk ved en lang ræk­ke ting, som ik­ke fun­ge­re­de ik­ke for lands­hol­det i før­ste halv­leg. For man­ge spil­le­re le­ve­re­de sim­pelt­hen ik­ke på det nød­ven­di­ge ni­veau. Li­ne Jør­gen­sen var ufar­lig i off en­si­ven, og eft er en for­nuft ig start de­fen­sivt fi k hun og­så pro­ble­mer på den front med Ru­mæ­ni­ens sto­re stjer­ne, Cri­sti­na Ne­agu. Hun blev på et tids­punkt er­stat­tet af Lou­i­se Bur­gaard, men FCM­spil­le­rens ind­hop var mile­vidt fra at væ­re en suc­ces. Hun sej­le­de rundt over­for Ne­agu, og i an­gre­bet bi­drog hun ude­luk­ken­de med usik­ker­hed.

Ann Gre­te Nør­gaard var li­ge­le­des dyr med en per­son­lig fejl og to brænd­te af­slut-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.