De sid­ste gram

BT - - 5. - 20. DECEMBER -

nin­ger fra for­nuft ige vink­ler fra fl øj­en. Sti­ne Jør­gen­sen dæk­ke­de dår­ligt op og hav­de sto­re pro­ble­mer med at hol­de sin mand på yd­resi­den. Og når hun angreb vir­ke­de det nervøst - det var ik­ke med den nød­ven­di­ge di­rek­te at­ti­tu­de og vil­je til at ta­ge imod tæ­ske­ne.

Land­stræ­ne­ren for­søg­te sig og­så med An­ne Mette Han­sen på ven­stre ba­ck­en, men den un­ge spil­ler vir­ke­de ik­ke så sik­ker i sit spil som hidtil i tur­ne­rin­gen. I mid­ter­for­sva­ret hav­de Sti­ne Bod­holt sto­re pro­ble­mer, og i må­let tog San­dra Toft hel­ler ik­ke for al­vor fra, og der­for var det egent­lig ret lo­gisk, at Dan­mark var bag­ud med tre ved pau­sen.

Der kom bed­re styr på dan­sker­nes spil i an­den halv­leg - og­så i takt med, at Ru­mæ­ni­en be­gynd­te at kæm­pe lidt med res­sour­cer­ne. Dan­mark var fl ere gan­ge på uaf­gjort, men kva­li­te­ten kik­se­de - el­ler ner­ver­ne spil­le­de dem et lil­le puds i nog­le nøg­le­si­tu­a­tio­ner - bort­set fra Rik­ke Poul­sens liv­gi­ven­de redning på straff e. Men det kun­sti­ge åndedræt var alt­så ik­ke nok, og til sidst løb ru­mæ­ner­ne med sej­ren.

Nu gæl­der det pla­ce­rings­kam­pe­ne, hvor hol­det skal kæm­pe om plad­ser­ne fra num­mer ot­te til fem. Dan­mark skal selv­føl­ge­lig gå all in på at få en så god pla­ce­ring som mu­ligt - bå­de for en­de­gyl­digt at sik­re sig plad­sen i OL- kval’en, men og­så i for­hold til at få vun­det nog­le kam­pe mod kom­pe­ten­te mod­stan­de­re og hi­ve no­get er­fa­ring og selv­til­lid ind på den kon­to. Det er alt­af­gø­ren­de, at der på sigt kom­mer no­get kol­lek­tiv selv­til­lid og vin­der­men­ta­li­tet ind på det­te lands­hold. Der­for er pla­ce­rings­kam­pe­ne ik­ke li­ge­gyl­di­ge. Selv­om skuff el­sen over kvart­fi na­le- exit’en selv- føl­ge­lig vil væ­re ud­talt i før­ste om­gang. PS: DHF valg­te – ved næst­for­mand Car­sten Grøn­mann Lar­sen – at bru­ge pau­sen på at hyl­de den ud­skæld­te IHF­præ­si­dent Has­san Mousta­fa, der er for hånd­bol­den, hvad Sepp Blat­ter er for fodbolden. Det er en om­mer, DHF. Det klæ­der jer ik­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.