Dansk VM- ned­t­ur

BT - - VM I DANMARK - NED­T­UR DANMARKS VM- PLA­CE­RIN­GER

get til Ru­mæ­ni­ens for­del. Men hun hjem­me­ba­ne, og så ta­ber vi en tæt mæn­ske mål. kik­se­de. Der­med skul­le der til­lægs­kvart­fi na­le på et mål i al­ler­sid­ste seMed til hi­sto­ri­en om, at Ru­mæ­tid til for at fi nde en vin­der, og her kund. Li­ge nu står jeg med en rig­tig ni­en un­der­vejs i før­ste halv­leg al­drig var Ru­mæ­ni­en bedst. øv- fø­lel­se i krop­pen, « sag­de hun. var bag­ud og ved pau­sen før­te 13- 10

» Selv­føl­ge­lig er vi enormt skuff eDet dan­ske hold hav­de i for­hold hø­rer, at Dan­mark al­drig fi k styr på de. I be­gyn­del­sen af kam­pen kun­ne til sej­ren i ot­ten­de­dels­fi na­len mod ver­dens­klas­se­spil­le­ren Cri­sti­na Ne­vi ik­ke fi nde ryt­men. Der­for kom vi Sve­ri­ge to æn­drin­ger i star­top­stil­li­nagu, der sam­men­lagt blev no­te­ret til at hæn­ge eft er. Stor ros til Cri­sti­na gen. Mens San­dra Toft vog­te­de må­for 15 fuld­træff ere på 21 for­søg. Ne­agu. Hun gjor­de det svært for os. I let i ste­det for Rik­ke Poul­sen, hav­de Et par ru­mæn­ske ud­vis­nin­ger i før­ste halv­leg fi k vi ik­ke sat ta­ck­li­nan­fø­rer Li­ne Jør­gen­sen afl øst Lou­i­se be­gyn­del­sen af an­den halv­leg be­ger­ne op­ti­malt, og jeg er og­så skuff et Bur­gaard. tød, at Dan­mark på lø­bet af min­dre over de man­ge fejl vi la­ve­de, « sag­de Det fi k dog ik­ke den øn­ske­de po­si­end tre mi­nut­ter fi k ud­lig­net til 13Klavs Bruun Jør­gen­sen. 13.ti­ve eff ekt.

Rik­ke Poul­sen, der i O den or­di­næ­re På Danmarks før­ste angreb blev ptu­ren blev dog kortva­rig. spil­le­tids sid­ste se­kund red­de­de Li­ne Jør­gen­sens skud red­det af velUd­vis­nin­ger til først Li­ne Jør­gen­straff eka­stet fra Ne­agu, ærg­re­de sig op­lag­te Pau­la Ungu­re­a­nu i det ru­sen og der­næst Per­nil­le Holms­gaard og­så. be­tød, at Ru­mæ­ni­en sva­re­de stærkt

» Jeg sy­nes, vi spil­ler fl ot mod Ru­i­gen og kom for­an 16- 13. mæ­ni­en. Men de var ru­ti­ne­re­de. Jeg me­ner, det li­ge så godt kun­ne ha­ve væ­ret os, der hav­de vun­det. For mig at se er der in­gen tvivl om, at Ne­agu er ver­dens bed­ste, « sag­de hun med tå­rer i øj­ne­ne.

Hel­ler ik­ke Ann Gre­te Nør­gaard var til­freds.

» Det er et af de ne­der­lag, der gør rig­tig ondt. Vi har i et år træ­net ben­hårdt for at op­nå suc­ces ved VM på Ne­agu gjor­de det svært for os. I før­ste halv­leg fi k vi ik­ke sat ta­ck­lin­ger­ne op­ti­malt

DAN­MARK

har del­ta­get i 17 slut­run­der. Det er ble­vet til: 1 gang 2 gan­ge 2 gan­ge 3 3 2 1 in­gen 1 1 in­gen in­gen 1

GULD: SØLV: BRON­ZE: 4. PLAD­SER: 5. PLAD­SER: 6. PLAD­SER: 7. PLAD­SER: 8. PLAD­SER: 9. PLAD­SER: 10. PLAD­SER: 11. PLAD­SER: 12. PLAD­SER: 13. PLAD­SER:

Ud­vis­ning ko­ste­de Så var det Danmarks tur til at ud­nyt­te et par ru­mæn­ske ud­vis­nin­ger, og da der mang­le­de et kvar­ter var stil­lin­gen 19- 19.

Så­dan bøl­ge­de kam­pen de re­ste­ren­de mi­nut­ter af den or­di­næ­re spil­le­tid frem og til­ba­ge - uden at dan­sker­ne på no­get tids­punkt for­må­e­de at brin­ge sig for­an.

I til­læg­s­ti­den kom Dan­mark for­an 28- 27. Straks eft er blev Li­ne Jør­gen­sen ud­vist. Det ud­nyt­te­de Ru­mæ­ni­en, der in­den de sid­ste fem mi­nut­ter før­te 29- 28.

Da der mang­le­de fem se­kun­der var stil­lin­gen 30- 30. Men så stod Adri­a­na Ne­chi­ta fri på stre­gen, og score­de må­let, der af­gjor­de kam­pen.

Og hvem kom­mer så til at kæm­pe om gul­det på søn­dag?

» Jeg er sik­ker på, at Nor­ge be­sej­rer Ru­mæ­ni­en i se­mi­fi na­len. Nord­mæn­de­ne har VM’s to bed­ste må­l­vog­te­re og et kol­lek­tiv, der er et ni­veau bed­re end ru­mæ­ner­nes. Her­til kom­mer at de har stor er­fa­ring i at spil­le vig­ti­ge kam­pe som den­ne, « si­ger den tid­li­ge­re træ­ner for kvin­der­nes ung­domslands­hold, An­ders Thom­sen, og til­fø­jer:

» I den an­den se­mi­fi na­le tror jeg, at Hol­land be­sej­rer Po­len. De er som ene­ste hold ube­sej­ret ved VM og rå­der over fl ere ene­re end Po­len. Spil­le­re som må­l­vog­ter Tess We­ster, Esta­va­na Pol­man og Nycke Groot har ver­dens­klas­se. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.