LO­LEN­GA AMOCK

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - UDFORDRING Lo­len­ga Mo­ck 22. april 1972 kam­pe sej­re ne­der­lag uaf­gjort Pa­tri­ck Ni­el­sen 23. marts 1991 kam­pe sej­re ne­der­lag uaf­gjor­te

Det skal der la­ves om på. Det ny­skab­te pro­mo­tor­team Mo­gens Pal­le og Bri­an Ni­el­sens bok­ser Lo­len­ga Mo­ck har en plan for at få bok­se­be­gej­strin­gen til­ba­ge. Han vil i rin­gen med Pa­tri­ck Ni­el­sen. Ger­ne så hur­tigt som mu­ligt.

» Nu har folk brug for at bli­ve mo­ti­ve­ret til at se boks­ning. Den må­de Pa­tri­ck og Ru­dy præ­ste­re­de var rig­tig skidt og får folk til at bli­ve væk fra boks­ning. Folk be­ta­ler pen­ge for at se bok­se­re kæm­pe, ik­ke for at se no­gen skub­be. Jeg ga­ran­te­rer en or­dent­lig fight, og så gi­ver jeg Pa­tri­ck en røv­fuld, « si­ger Lo­len­ga Mo­ck. stæv­ne som pro­mo­tor­par. Her blev det til en po­int­sejr til den dansk- congo­le­si­ske bok­ser over ita­li­en­ske Ales­san­dro Si­na­co­re i su­per­mel­lemvægt. Ef­ter­føl­gen­de gjor­de han det klart, at han var klar til at mø­de bå­de Ru­dy Mar­kus­sen Dår­lig re­k­la­me Pa­tri­ck Ni­el­sens promotor Kal­le Sau­er­land ud­tal­te ef­ter ve­s­tegns­bok­se­ren sejr, at der vil ven­te Pa­tri­ck Ni­el­sen end­nu en kamp, in­den en VMkamp kan bli­ve ar­ran­ge­ret. Det kan må­ske bli­ve Lo­len­ga Mo­cks chan­ce. Hå­bet er der i hvert fald i bok­se­ve­te­ra­nens Al­der un­der­ord­net lejr. Lo­len­ga Mo­ck er født i den » Jeg har al­le­re­de talt med De­mo­kra­ti­ske Re­pu­blik ConMo­gens Pal­le og Bri­an om go, men kom til Dan­mark i det. De er klar til at ta­le med be­gyn­del­sen af 00’ er­ne. KarSau­er­land om det. Mit team ri­e­ren har budt på kam­pe er klar til at la­ve den fight. mod ver­dens­me­stre som LuMo­gens Pal­le plan­læg­ger et ci­an Bu­te og David Haye, og show i fe­bru­ar, så hvis Pa­tri­ck for et par uger si­den var han er klar til den kamp, så gør vi i rin­gen ved Mo­gens Pal­le og det! « Bri­an Ni­el­sens før­ste bok­se-

’ Lumum­ba boy’ Født: 47 32 14 1

og Pa­tri­ck Ni­el­sen - sam­me af­ten.

Trods sin al­der har han in­gen be­tæn­ke­lig­he­der ved at ud­for­dre den 24- åri­ge vild­bas­se Pa­tri­ck Ni­el­sen.

» Folk ta­ler om min al­der, men boks­ning hand­ler om

Født: 29 28 1 0

di­sci­plin. Hvor di­sci­pli­ne­ret man er i sin kar­ri­e­re. Jeg er helt sik­ker på, jeg kan øde­læg­ge Pa­tri­ck, « ly­der det selvsik­kert fra Lo­len­ga Mo­ck.

» Jeg er klar til hver en tid. De kan ar­ran­ge­re kam­pen i næ­ste uge, og så er jeg klar. Li­ge me­get, hvor det er. Så vil folk få en rig­tig krig at se «

» Ha­ha­haha! Mig mod Pa­tri­ck bli­ver en god kamp. Pa­tri­ck har ik­ke få­et rig­tig god modstand end­nu. Ru­dy gav op. Det var me­get umo­dent og dår­lig re­k­la­me for boks­nin­gen. Pa­tri­ck ram­te ham jo ik­ke en gang, han skub­be­de ham ba­re, og så faldt han. « Folk be­ta­ler pen­ge for at se bok­se­re kæm­pe, ik­ke for at se no­gen skub­be. Jeg ga­ran­te­rer en or­dent­lig fight, og så gi­ver jeg Pa­tri­ck en røv­fuld

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.