DF kri­ti­se­rer hem­me­lig af­gø­rel­se

BT - - NYHEDER -

SÆR­BE­HAND­LING bli­ver des­u­den ano­ny­mi­se­ret, så man ik­ke kan se, hvem de er, « si­ger Den­nis Flydt­kjær ( DF), skat­te­o­rd­fø­rer.

I går kun­ne BT af­slø­re, at top­folk i So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne helt usæd­van­ligt har for­søgt at hin­dre Skat­te­rå­det i at of­fent­lig­gø­re en af­gø­rel­se om, hvor­dan Mette Frederiksen vil bli­ve be­skat­tet, hvis hun får stil­let en bil med pri­vat­chauff ør til rå­dig­hed af sit par­ti. Skat­te­rå­det be­hand­le­de sa­gen tirs­dag, hvor og­så fl ere af rå­dets med­lem­mer un­dre­de sig over, at par­ti­et øn­ske­de sær­be­hand­ling.

Fle­re skat­te­eks­per­ter me­ner, det er usæd­van­ligt, at en skat­te­bor­ger, for­e­ning el­ler virk­som­hed stil­ler krav om, at en af­gø­rel­se ik­ke bli­ver of­fent­lig­gjort.

» Det er aty­pisk. Ja, jeg vil si­ge, at det er stærkt usæd­van­ligt. Jeg har bedt om det fl ere gan­ge, men har al­drig få­et lov til det, « sag­de ad­vo­kat Sø- ren Aa­gaard, Ad­vo­dan, til BT tors­dag.

Han fi k op­bak­ning Skat­te­rå­dets tid­li­ge­re mand.

» Skat­te­rå­dets af­gø­rel­ser of­fent­lig­gø­res så vidt mu­ligt, og det sker altid i ano­ny­mi­se­ret form, « på­pe­ge­de Li­da Huld­gaard. fra for- SF: Fuldt for­stå­e­ligt Hos SF me­ner grup­pe­for­man­den ik­ke, at kri­tik­ken af S- for­mand Mette Frederiksen er be­ret­ti­get.

» Jeg me­ner ge­ne­relt, at man skal ha­ve mest mulig åben­hed. Men her ser jeg ik­ke no­get odi­øst i det, man be­der Skat­te­rå­det om. Jeg går selv­føl­ge­lig ud fra, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne fuldt og åbent har op­lyst om, hvil­ke go­der de stil­ler til rå­dig­hed for de­res for­mand. Men at man be­der Skat­te­rå­det om et til­sagn i for­tro­lig­hed sy­nes jeg fak­tisk er fair nok, « si­ger Jo­nas Dahl.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes par­ti­se­kre­tær Lars Midti­by, der hånd­te­re­de sa­gen i sel­skab med en øko­no­misk me­d­ar­bej­der, for­kla­re­de tors­dag, at der ik­ke lig­ger no­gen ‘ sær­lig over­vej­el­se’ bag øn­sket om hem­me­lig­hol­del­se.

» Jeg tror, det er sket rent ru­ti­ne­mæs­sigt, men det står jeg na­tur­lig­vis på mål for, « lød det fra Lars Midti­by.

LÆK Med­lem­mer­ne af Skat­te­rå­det kan se frem til en op­sang fra rå­dets for­mand, ad­vo­kat Han­ne Søgaard Han­sen, eft er at der til­sy­ne­la­den­de er læk­ket op­lys­nin­ger fra rå­det til BT. » Hvis det er til­fæl­det, at der bli­ver re­fe­re­ret fra dis­kus­sio­ner­ne i Skat­te­rå­det, så er det højst uhel­digt. Det er en over­træ­del­se af den tavs­heds­pligt, som de, der er be­kendt med en sag i Skat­te­rå­det, har, « si­ger hun til Ritzau.

Dag­bla­det BT kun­ne i går re­fe­re­re fra et mø­de i rå­det, der fandt sted tirs­dag.

Iføl­ge avi­sen dis­ku­te­re­de rå­det bl. a. en hen­ven­del­se fra So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, der øn­sker at stil­le bil med chauff ør til rå­dig­hed for par­ti­for­mand Mette Frederiksen, når hun skal rundt til for­skel­li­ge ar­ran­ge­men­ter for par­ti­et. Klap i – læk­ken er strafb ar » Hvis det er kor­rekt, at der er læk­ket op­lys­nin­ger, så vil jeg på næ­ste mø­de i Skat­te­rå­det ind­skær­pe al­le til­ste­de­væ­ren­de, at de har tavs­heds­pligt, og den skal over­hol­des. Hvis den bry­des, er det strafb art, « si­ger Han­ne Søgaard Han­sen.

» Nu kan jeg jo ik­ke be­kræf­te, at der er læk­ket op­lys­nin­ger, men hvis det er sket, vil jeg si­ge, at det er me­get usæd­van­ligt. Det er min er­fa­ring, at Skat­te­rå­dets med­lem­mer over­hol­der de­res tavs­heds­pligt, « si­ger hun.

Skat­te­rå­det har 19 med­lem­mer, der er ud­pe­get af hen­holds­vis skat­te­mi­ni­ste­ren og Fol­ke­tin­get. I rå­det sid­der bå­de po­li­ti­ke­re, re­præ­sen­tan­ter fra er­hvervs­li­vet og re­viso­rer og ad­vo­ka­ter.

Rå­dets op­ga­ve er at ud­ta­le sig om prin­ci­pi­el­le spørgs­mål og af­gi­ve så­kald­te bin­den­de svar, så bor­ge­re og virk­som­he­der kan vi­de, hvor­dan de skal for­hol­de sig i for­hold til skat i be­stem­te sam­men­hæn­ge.

Det var net­op så­dan et bin­den­de svar, So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne hav­de bedt om. Sva­ret var, at Mette Frederiksen ik­ke skal be­skat­tes af, at par­ti­et sør­ger for bil og chauff ør.

Men det for­hold, der til­sy­ne­la­den­de er fal­det nog­le for bry­stet, er, at par­ti­et hav­de bedt om, at af­gø­rel­sen ik­ke skul­le off ent­lig­gø­res.

Nor­malt off ent­lig­gø­res rå­dets af­gø­rel­ser i ano­ny­mi­se­ret form.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.