Tte­pla­ner’

BT - - NYHEDER -

En ar­bejds­grup­pe ned­sat af re­ge­rin­gen er ved at reg­ne på fl yt­nin­gen af sta­tens kunst­værk­ste­der fra Kø­ben­havn til Kron­borg i Hels­in­gør. Kul­tur­mi­ni­ster Ber­tel Haar­der ( V) frem­lag­de i går de før­ste bud­ge­tover­slag på et sam­råd. De vi­ste, at fl yt­nin­gen i alt ko­ster om­kring 124 mio. kr. 60 mio. kr. skal bru­ges på at ind­ret­te byg­nin­ger­ne på Kron­borg til værk­ste­der. Her­til kom­mer en grun­di­stand­s­æt­tel­se af de på­gæl­den­de byg­nin­ger på Kron­borg, som ko­ster om­kring 32 mio. kr. Byg­nin­ger­ne skul­le dog istand­s­æt­tes li­ge me­get hvad, på­pe­ge­de Ber­tel Haar­der. Sel­ve fl yt­nin­gen af ud­sty r til Kron­borg ko­ster yder­li­ge­re 2 mio. kr. For at få plads til værk­ste­der­ne skal nog­le nær­lig­gen­de værft shal­ler i Hels­in­gør og­så ind­ret­tes. Det­te an­slås fo­re­lø­big at ko­ste 30 mio. kr., som skal læg­ges ove­ni de 94 mio. kr., som fl yt­ning og om­byg­ning af Kron­borg vil ko­ste i alt. Alt­så i alt 124 mio. kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.