Fi­re­årig ramt af eks­plo­sion

BT - - NYHEDER -

GA­S­EKS­PLO­SION En ga­s­eks­plo­sion i lands­by­en Høj­rup på Midt­fyn spræng­te i går fa­ca­den på et hus væk. En fi­re­årig pi­ge blev sendt på Rigs­ho­spi­ta­let med for­bræn­din­ger på krop­pen. Men det kun­ne væ­re gå­et me­get vær­re. » Bør­ne­ne var i en del af byg­nin­gen, der ven­der bort fra den del, hvor eks­plo­sio­nen ske­te. De har væ­ret ufat­te­lig hel­di­ge. Det kun­ne væ­re gå­et rig­tig galt, « si­ger BTs mand på ste­det.

Eks­plo­sio­nen fandt sted klok­ken 12: 29 og var så kraf­tig, at fa­ca­den på et hus blev sprængt i styk­ker. I en til­stø­de­n­de byg­ning be­fandt der sig 11 børn og pæ­da­go­ger, som var til fødselsdag hos en af pi­ger­ne pri­vat. Bør­ne­ne kom­mer fra in­sti­tu­tio­nen Hjem­ly i Rin­ge.

Et af bør­ne­ne - en pi­ge på fi­re år - fik for­bræn­din­ger ved eks­plo­sio­nen og blev flø­jet med he­li­kop­ter til Rigs­ho­spi­ta­let i Kø­ben­havn, hvor hun mod­ta­ger be­hand­ling på brandsår­s­af­de­lin­gen. Po­li­ti­et be­kræf­ter, at det var rent held, at ulyk­ken ik­ke for­år­sa­ge­de fle­re ska­de­de børn, end til­fæl­det var. Uden for livs­fa­re » Pi­gen er uden for livs­fa­re, og hun slip­per for­ment­lig med 1. grads for­bræn­din­ger, men det er og­så al­vor­ligt nok. Det er me­get hel­digt, at der ik­ke er fle­re til­ska­de­kom­ne, for det kun­ne væ­re gå­et me­get vær­re, og nu må man fin­de ud af, hvad der er gå­et galt, « si­ger vagt­chef Hans Frederiksen fra Fyns Po­li­ti til BT.

Hvad der for­år­sa­ge­de ga­s­eks­plo­sio­nen er end­nu uvist, men den er mu­lig­vis op­stå­et, da en gas­led­ning blev be­ska­di­get i for­bin­del­se med en ud­grav­ning på ste­det. Tek­ni­ke­re fra gas­sel­ska­bet ar­bej­der sam­men med kri­mi­nal­tek­ni­ke­re, Sik­rings­sty­rel­sen og Ar­bejds­til­sy­net på at klar­læg­ge år­sa­gen til eks­plo­sio­nen.

For­æl­dre­ne er un­der­ret­tet, og der blev ydet kri­se­hjælp.

Der var hur­tigt pæ­da­go­ger på ste­det til at ta­ge hånd om bør­ne­ne, og po­li­tiets ind­sats­le­der på ste­det ro­ser hånd­te­rin­gen af si­tu­a­tio­nen.

Fyns Po­li­ti fik i går af­tes lø­ben­de mel­din­ger om den for­brænd­te fi­re- åri­ge pi­ges til­stand.

» Hun har det fint. Det er den se­ne­ste be­sked fra Rigs­ho­spi­ta­let, « si­ger vagt­chef Hans Frederiksen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.