Pu­tin ro­ser Do­nald Trump

BT - - NYHEDER -

om det. Han er en le­der i præ­si­dent­kaplø­bet. Han si­ger, at han øn­sker at ryk­ke til et an­det for­hold, til et dy­be­re for­hold til Rusland. Skul­le vi ik­ke hil­se det vel­kom­men? Det gør vi selv­føl­ge­lig, « sag­de Pu­tin i går på sin sto­re, år­li­ge pres­se­kon­fe­ren­ce i Moskva.

Pu­tin nå­e­de en stri­be em­ner på sin pres­se­kon­fe­ren­ce. Blandt an­det tal­te han iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters kortva­rigt om no­get, der in­ter­es­se­rer man­ge rus­se­re, nem­lig præ­si­den­tens to døtre.

» De ta­ger nu de før­ste skridt i de­res kar­ri­e­rer, og de gør go­de frem­skridt. De er hver­ken i po­li­tik el­ler i er­hvervs­li­vet, « sag­de han om døtre­ne Ma­ria og Ka­te­ri­na.

» De har al­drig væ­ret ’ stjer­nebørn’. De har al­drig følt glæ­de ved, at ly­set er ble­vet ret­tet mod dem. De le­ver blot de­res liv. De bor i Rusland. De er ble­vet ud­dan­net i Rusland. Jeg er stolt af dem, de fort­sæt­ter med at læ­se og ar­bej­de. Mi­ne døtre ta­ler tre eu­ro­pæ­i­ske sprog fl yden­de, « op­ly­ste Pu­tin.

Han sag­de vi­de­re, at på grund af sik­ker­heds­hen­syn vil­le han ik­ke si­ge me­re om dem. Hår­de ord om Tyr­ki­et Det var imid­ler­tid ik­ke al­le, der fi k så var­me ord med på vej­en som Pu­tin­døtre­ne og Do­nald Trump.

For Pu­tin brug­te en del af ti­den på at ta­le om Ruslands strid med Tyr­ki­et, og det er ik­ke hjer­te­var­me, der skin­ner igen­nem her.

Der sy­nes ik­ke at væ­re ud­sigt til, at for­hol­det kan genop­ret­tes eft er den tyr­ki­ske ned­skyd­ning af et rus­sisk kamp­fl y i slut­nin­gen af novem­ber.

Sær­ligt ik­ke så læn­ge lan­det sty­res af præ­si­dent Re­cep Tayyip Er­do­gan og det mus­lim­ske AKP- par­ti.

» Det er svært for os at nå til enig- Han er en me­get fl am­boy­ant mand. Me­get ta­lent­fuld, in­gen tvivl om det. Han er en le­der i præ­si­dent­kaplø­bet hed med den nu­væ­ren­de tyr­ki­ske le­del­se, ja må­ske nær­mest ik­ke mu­ligt, « sag­de Pu­tin.

» Hvad har de op­nå­et? Må­ske tro­e­de de, at vi vil­le stik­ke af der­fra ( Sy­ri­en, red.). Men Rusland er ik­ke et så­dant land. «

Rusland har i eft er­å­ret ind­ledt en mi­li­tær off en­siv mod mi­li­tan­te is­la­mi­ster i Sy­ri­en.

Pu­tin sag­de, at Rusland vil be­va­re en ba­se i lan­det, så­dan som Rusland og­så tid­li­ge­re har haft .

An­gå­en­de Ukrai­ne- kri­sen er­kend­te Pu­tin, at der er rus­si­ske mi­li­tær­folk i det øst­li­ge Ukrai­ne. De ud­fø­rer vis­se mi­li­tæ­re op­ga­ver, men der er in­gen rus­si­ske kamp­sol­da­ter, fast­holdt han.

Han sag­de, at kon­fl ik­ten skal lø­ses via et kom­pro­mis mel­lem den ukrain­ske re­ge­ring og de pr­orus­si­ske op­rø­re­re i Østu­krai­ne. / ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.