FAR­VEL

El­len Hil­lingsø: Han døb­te vo­res s børn

BT - - NYHEDER -

» Han var nok den, der hav­de det tæt­te­ste for­hold til Dron­nin­gen og prins Hen­rik, og for bør­ne­ne og de un­ge var han en me­get af­holdt on­kel. En­gang da jeg hen­te­de ham ved slot­tet, spurg­te jeg, om jeg ik­ke skul­le med ind at hil­se på. Så smi­le­de han og sag­de, at det nok ik­ke var så godt, « sag­de El­ling, der hav­de sin mand Ste­en An­der­sen med til min­de­høj­ti­de­lig­he­den. Al­si­dig og nys­ger­rig I kir­ken for­tal­te Pe­ter Parko­vs ven og kol­le­ga Erik Nor­man Svend­sen, at Parkov fo­re­trak at kal­de sig selv for lands­by­præst. Han var og­så ud­dan­net ci­vil­in­ge­ni­ør og ma­jor af re­ser­ven.

» Pa­stor Pe­ter, som jeg kald­te ham, var al­si­dig og me­re end al­min­de­ligt nys­ger­rig. Han var yd­myg og pra­le­de ik­ke. Der var en sær­lig plads til ham ved hof­fet, hvor han kend­te dron­ning Mar­gret­he og prins Hen­rik, og han føl­te sig ty­de­ligt pri­vil­e­ge­ret. «

» Hans sid­ste tid var van­ske­lig på grund af syg­dom­men, og det var hans ynd­lings­hjæl­per Mie på ple­je­hjem­met, der holdt ham i hån­den til det sid­ste: ’ Nu kan jeg snart ik­ke me­re, nu er det på ti­de at si­ge stop,’ sag­de han selv, « for­tal­te Nor­man Svend­sen, der bag­ef­ter be­teg­ne­de Pe­ter Parkov som:

» En præst med mi­li­tær præ­ci­sion - og sam­ti­dig med en dej­lig hu­mor, som han al­drig mi­ste­de. «

AF­HOLDT Pe­ter Parko­vs ven­skab med re­gent­par­ret bred­te sig til den yn­gre ge­ne­ra­tion, der sat­te stor pris på den nu af­dø­de 78- åri­ge præst. Han stod blandt an­det for då­ben af sku­e­spil­ler El­len Hil­lingsø og Chri­stof­fer Ca­stenski­olds to børn. » Han var et skønt men­ne­ske med nog­le rig­tig fi­ne vær­di­er, som og­så har døbt beg­ge vo­res børn, « for­tæl­ler sku­e­spil­le­ren El­len Hil­lingsø til BT.

Den ju­le­ka­len­derak­tu­el­le sku­e­spil­ler er pri­vat gift med Chri­stof­fer Ca­stenski­old, som er søn af Ca­mil­la og Claus Ca­stenski­old fra Hør­by­gård Gods på Tu­se Næs ved Hol­bæk.

Og som hen­holds­vis søn og dat­ter af et par af dron­ning Mar­gret­hes næ­re ve­nin­der lær­te bå­de El­len Hil­lingsø og Chri­stof­fer Ca­stenski­old og­så Pe­ter Parkov at ken­de helt fra barns­ben af.

Der­for var det og­så nær­lig­gen­de for sku­e­spil­le­ren og hen­des mand at be­de Pe­ter Parkov om at dø­be par­rets to børn, Tho­mas, der nu er 12 år og dat­te­ren An­na, som i dag er 10 år.

» Det var vo­res helt per­son­li­ge valg, og vi fik lov til af den ge­ne­rø­se præst ved Hør­by­gård Kir­ke at la­de vo­res go­de ven dø­be vo­res børn, « si­ger El­len Hil­lingsø til BT.

Hun be­skri­ver sin ven fra barn­dom­men som en me­get vi­den­de mand, der fulg­te med i ti­den.

» Han var altid up to da­te med, hvad vi la­ve­de. Og så var han altid god for en sjov sam­ta­le, « be­skri­ver El­len Hil­lingsø sin og Dron­nin­gens næ­re ven.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.