TIL HOFVENNEN Fik al­drig hu­stru og børn

BT - - NYHEDER -

MINDESTUND

» Han kend­te al­le. Jeg har kendt ham altid. Si­den vo­res ung­dom. Den­gang var de un­ge al­le sam­men sol­da­ter på sam­me tid, så det er nok den vej rundt, det er op­stå­et, « si­ger Ca­mil­la Ca­stenski­old til BT.

Og be­kræf­ter, at Pe­ter Parkov var en af først Dron­nin­gens og si­den og­så prins­ge­ma­lens æld­ste og nær­me­ste ven­ner.

» De har væ­ret tæt­te ven­ner, hvor han be­søg­te dem i bå­de ju­len og på­sken. Han var en af Dron­nin­gens gam­le ven­ner, som hun har kendt si­den sin ung­dom, « si­ger Ca­mil­la Ca­stenski­old. Fik al­drig selv fa­mi­lie Pe­ter Parkov fik som nævnt al­drig stif­tet sin egen fa­mi­lie. Til gen­gæld bred­te ven­ska­bet med re­gent­par­ret sig og­så til Fre­de­rik og Jo­a­chim, re­gent­par­rets an­dre ven­ner – og de­res børn.

» For­di han ik­ke selv har haft fa­mi­lie, har han jo væ­ret med i vo­res an­dres fa­mi­li­er, « for­tæl­ler Ca­mil­la Ca­stenski­old.

Da dron­ning Mar­gret­he og prins Hen­riks for­hold end­nu var en dyb hem­me­lig­hed i 1966, var Pe­ter Parkov blandt den kreds af ven­ner, der slog en be­skyt­ten­de ring om Hen­rik. Ud­over Parkov be­stod kred- sen af Mar­gret­hes barn­doms­ve­nin­de Bir­git­ta Hil­lingsø og hen­des mand Kjeld samt den an­den næ­re ve­nin­de Wa­va Arm­felt. Men det var Pe­ter Parkov, der blev be­tro­et op­ga­ven med at ledsa­ge Hen­rik diskret ind i Dan­mark fra Lon­don, uden at no­gen op­da­ge­de det. Li­ge­som det var Parkov, der vi­ste den kom­men­de prins­ge­mal Danmarks turist­k­leno­di­er. Lær­te prins Hen­rik at sej­le Det var og­så Pe­ter Parkov, der gjor­de Hen­rik in­ter­es­se­ret i sejlsport. Hels­in­gø­r­dren­gen var nem­lig fra barns­ben en ivrig sej­le­ren­tu­si­ast. Og da re­gent­par­ret fik foræ­ret en knar­r­båd af Dansk Ya­cht­klub i bryl­lups­ga­ve, blev Parkov øje­blik­ke­lig hy­ret som den ene gast til sam­men med den da­væ­ren­de frugt­hand­ler Bør­ge Malm, der den­gang var en af lan­dets bed­ste kon­kur­ren­ce­sej­le­re, at læ­re prins Hen­rik at sej­le.

Den­gang hav­de Hen­rik nem­lig in­gen sej­le­rer­fa­ring. Men snart til­brag­te Hen­rik, Pe­ter Parkov og Bør­ge Malm man­ge timer sam­men på bøl­gen blå. Det gav bonus. For al­le­re­de i 1971 vandt prins­ge­ma­len sin før­ste kon­kur­ren­ce med Pe­ter Parkov og Bør­ge Malm som si­ne ga­ster.

Pe­ter Parkov blev 78 år. Ar­kiv­fo­to: Jør­gen Jessen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.