Ver­dens mest er­hvervs­ven­li­ge

BT - - NYHEDER -

Den ame­ri­kan­ske præ­si­dent­kan­di­dat Ber­nie San­ders sør­ge­de tid­li­ge­re i år un­der en tv- de­bat for, at ame­ri­ka­ner­ne fik øj­ne­ne op for Dan­mark, da han ud­pe­ge­de det dan­ske sam­fund som et, USA kan læ­re af.

Og nu er det så fi­nans­ma­ga­si­net For­bes, der sæt­ter po­si­tivt fo­kus på Dan­mark som det bed­ste land i ver­den at dri­ve for­ret­ning i.

Det be­ty­der, at Dan­mark alt­så fast­hol­der sid­ste års duk­se­plads og i øv­rigt har lig­get øverst i seks ud af de 10 år, som li­sten er ble­vet ud­ar­bej­det.

Un­der­sø­gel­sen om­fat­ter 144 lan­de, der er ble­vet ran­ge­ret i 11 for­skel­li­ge ka­te­go­ri­er som in­nova­tion, skat­te­tryk og bu­reau­kra­ti.

Dan­mark be­fin­der sig i top20 i 10 af de 11 ka­te­go­ri­er. Kun hvad an­går bu­reau­kra­ti, er det ik­ke lyk­ke­des at op­nå en top­pla­ce­ring. Her bli­ver det til en 28. plads.

Det rak­te al­li­ge­vel til en sam­men­lagt før­ste­plads, ef­ter­fulgt af New Ze­aland, Nor­ge, Ir­land og Sve­ri­ge.

Ver­dens største øko­no­mi, USA, der seks år i træk er ryk­ket nedad på li­sten, fin­der man helt ne­de på 22. plad­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.