Gør som mig – tag sprin­get

BT - - NYHEDER -

den før­ste jul ef­ter skils­mis­sen, men det an­det år stod jeg ale­ne, og dér gik det op for mig, at der kom­mer ik­ke no­gen og red­der mig ud af et tomt hus. Man må selv gø­re en ind­sats for det, og så op­da­ge­de jeg det her sing­le­fæl­les­skab på net­tet, som virkelig er ble­vet min red­nings­krans, « si­ger hun.

Red­nings­kran­sen hed­der Sing­leplus, og det er et net­værk for voks­ne, der er ale­ne med de­res børn - uan­set år­sag og samvær­s­for­de­ling. Det kan væ­re ar­ran­ge­men­ter som en tur i bi­o­gra­fen el­ler mad­af­te­ner, men man kan og­så - som Char­lot­te We­del Han­sen har gjort de se­ne­ste år - fejre jul el­ler nytår sam­men med an­dre sing­le­for­æl­dre. Op­søg fæl­les­ska­bet! Char­lot­te We­del Han­sens to te­e­na­gebørn skal i år fejre ju­le­af­ten med de­res far og far­mor, og der­for har hun ta­get af­fæ­re, så hun ik­ke skal Det er ik­ke una­tur­ligt at væ­re en­som i høj­ti­der­ne som sing­le­for­æl­der, men po­in­ten er, at man kan gø­re rig­tig me­get selv for at kom­me ud af en­som­he­den fejre ju­le­af­ten i sit eget sel­skab.

» Jeg ind­le­der ju­le­af­ten med min far og min brors fa­mi­lie, og når vi er kom­met igen­nem pak­keræ­set, så sæt­ter jeg mig ind i min bil og kø­rer til Al­le­rød, hvor jeg sam­ler et par ven­ner op, og så kø­rer vi til en ven i Virum, der hol­der et ju­le­af­tens­ar­ran­ge­ment for Sing­leplus- med­lem­mer. På den må­de får jeg det bed­ste fra to ver­de­ner, når nu jeg ik­ke kan væ­re sam­men med mi­ne børn, « si­ger Char­lot­te We­del Han­sen.

Hun op­for­drer an­dre sing­le­for­æl­dre til at sø­ge fæl­les­ska­bet på den må­de.

» Det er ik­ke una­tur­ligt at væ­re en­som i høj­ti­der­ne som sing­le­for­æl­der, men po­in­ten er, at man kan gø­re rig­tig me­get selv for at kom­me ud af en­som­he­den: det gæl­der om at tur­de ta­ge sprin­get. Det har i hvert fald væ­ret en rig­tig god må­de at fejre jul på for mig, « si­ger Char­lot­te We­del Han­sen. Selv­om ju­len er hjer­ter­nes fest, så må tu­sind­vis af dan­ske­re ufri­vil­ligt fejre jul ale­ne. I 2013 vi­ste en un­der­sø­gel­se, Vox­me­ter fo­re­tog for Rø­de Kors, at 68.000 dan­ske­re ufri­vil­ligt hav­de ud­sigt til at fejre jul ale­ne, men det har or­ga­ni­sa­tio­nen si­den 2012 for­søgt at la­ve om på med pro­jek­tet Ju­le­ven­ner.

Her kan fri­vil­li­ge mel­de sig som vær­ter for en ukendt gæst ju­le­af­ten. Til­bud­det hjalp sid­ste år 295 per­so­ner til at hol­de jul i et frem­med hjem, for­tæl­ler Tro­els Øster­gaard, kon­su­lent hos Rø­de Kors.

» Vi har op­le­vet en lil­le stig­ning i til­mel­din­ger­ne hvert år. I år har vi som mål, at 400 per­so­ner kan fejre ju­le­af­ten hos en frem­med fa­mi­lie, « si­ger Tro­els Øster­gaard. Tæt på må­let Rø­de Kors har fo­re­lø­big få­et 389 vært­stil­mel­din­ger, som skal par­res med 194 gæ­ste­til­mel­din­ger. Bag gæ­ste­til­mel­din­ger­ne gem­mer sig i alt 360 per­so­ner, så or­ga­ni­sa­tio­nen er ik­ke langt fra må­let.

» Vi skal ha­ve he­le ka­ba­len med at fin­de vær­ter til al­le vo­res gæ­ster til at gå op. Der­for ser vi me­get ger­ne, at fle­re fri­vil­li­ge vær­ter - og gæ­ster - mel­der sig på ba­nen i de sid­ste da­ge op mod jul, « si­ger Tro­els Øster­gaard.

Når Rø­de Kors mod­ta­ger langt fle­re hen­ven­del­ser fra ju­le­vær­ter end fra folk, der sø­ger et sted at fejre jul, så er det et ud­tryk for, at en­som­hed sta­dig er et ta­bu. Det si­ger præ­si­dent i Rø­de Kors Han­na Li­ne Jakob­sen.

» Det er ik­ke sjovt at ta­le om, at man har ud­sigt til at væ­re ale­ne i ju­len. Men det er dej­ligt, at så man­ge har lyst til at hjæl­pe i ju­len, for du kan ik­ke ud­ryd­de en­som­hed kun med of­fent­li­ge mid­ler. Der er i høj grad brug for fri­vil­li­ge kræf­ter, « si­ger hun. Du kan sta­dig nå det Hvis du har lyst til at mod­ta­ge en el­ler fle­re gæ­ster ju­le­af­ten, el­ler hvis du sø­ger et sted at til­brin­ge ju­le­af­ten, så kan du til­mel­de dig på rø­de­kors. dk/ ju­le­ven­ner.

På Fa­ce­book fin­des og­så fle­re grup­per for folk, der er ale­ne i ju­len, og en­de­lig kan man som sing­le­for­æl­der fin­de li­ge­sin­de­de at fejre jul med gen­nem si­tet sing­leplus. dk. Det er dej­ligt, at så man­ge har lyst til at hjæl­pe i ju­len, for du kan ik­ke ud­ryd­de en­som­hed kun med of­fent­li­ge mid­ler. Der er i høj grad brug for fri­vil­li­ge kræf­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.