Nu kan han ik­ke bli­ve dan­sker

BT - - NYHEDER -

be­stod sin ind­føds­rets­prø­ve med 39 rig­ti­ge ud af 40 spørgs­mål.

Mo­ha­mad Mou­a­min kom til Dan­mark som 8- årig med sin fa­mi­lie. Han si­ger, at han har ta­get de dan­ske vær­di­er om fri­hed, åben­hed og de­mo­kra­ti til sig:

» Jeg fø­ler mig som dan­sker. Jeg vil ger­ne Dan­mark! Jeg er jo ik­ke dum. Jeg kan godt se, hvor godt det er at bo i Dan­mark, og det vil jeg ger­ne bi­dra­ge til og væ­re en del af. Så det her fø­les som et slag i ma­ven. «

Mo­ha­mad Mou­a­min har si­den sit af­slag for­talt sin hi­sto­rie på Fa­ce­book. Opsla­get er i skri­ven­de stund delt me­re end 3.000 gan­ge, har mod­ta­get over 7.500 ’ li­kes’ og er kom­men­te­ret flit­tigt. En af dem, der bl. a. har ta­get kon­takt til Mo­ha­mad Mou­a­min, er SFs ind­føds­rets- og in­te­gra­tions­ord­fø­rer Ja­cob Mark. So­vet i ti­men Han in­drøm­mer, at ind­føds­rets­ud­val­get har ’ so­vet i ti­men’, og at han vil for­sø­ge at ta­ge Mo­ha­mad Mou­a­mins sag op i ud­val­get i det nye år. Han for­kla­rer des­u­den, hvor­dan ud­val­get be­hand­ler sa­ger og der­med, hvor­dan en sag som den­ne kan op­stå.

» Man får ik­ke frem­lagt sa­ger­ne - de kom­mer som num­re. Så det er først ved den­ne be­sked, at det er gå­et op for mig, hvor­dan din sag f. eks. ser ud, « skri­ver Ja­cob Mark.

Der­til ud­dy­ber han, hvor­for Mo- ha­mad Mou­a­mins an­søg­ning om stats­bor­ger­skab blev af­vist.

Reg­ler­ne er, at man ik­ke må væ­re idømt bø­de­straf­fe for me­re end 3.000 kr. i de se­ne­ste tre år op til ens an­søg­ning. Har man væ­ret idømt me­re end det, men sta­dig un­der 6.000 kr., kan man frem­læg­ge sin sag for Ind­føds­rets­ud­val­get – dog ik­ke hvis bø­de­straf­fen stam­mer fra en over­træ­del­se af færds­els­lo­ven.

Mo­ha­mad Mou­a­mins bø­de for kør­sel uden se­le og neds­lid­te dæk løb op i 3.500 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.