Ja, over­klas­sen bli­ver støt­tet sy­ste­ma­tisk

BT - - DEBAT -

PEL­LE DRAG­STED

hvor­dan rig­dom­men bli­ver for­delt, så bli­ver ulig­he­den stør­re med fi nans­lo­ven. Vi be­hø­ver slet ik­ke at se på tal­le­ne, der be­vi­ser det – for vi kan ba­re se på ind­hol­det i fi nans­lo­ven. Når man skæ­rer i ydel­ser­ne til ar­bejds­lø­se og plan­læg­ger at skæ­re i ydel­ser­ne til fol­ke­pen­sio­ni­ster­ne, så gør man nog­le af de grup­per, der i for­vej­en har mindst i vo­res sam­fund, fat­ti­ge. Og når man fast­fry­ser grund­skyl­den på en må­de, der Fi­nans­lo­ven til­go­de­ser de største vil­la­er, og sæn­ker

er skru­et re­gi­stre­rings­af­gift en på en må­de, der til­go­de­ser de dy­re­ste bi­ler, så be­hø­ver sy­ste­ma­tisk man ik­ke at væ­re øko­nom for at reg­ne

sam­men på en ud, at de, der har mest i for­vej­en, får me­re at gø­re godt med, og de, der har må­de, så det af, at vi fast­fry­ser mindst, får min­dre. grund­skyl­den og sæn­ker re­gi­stre­helt en­ty digt er

rings­af­gift en. Der er en fi n ba­lan­ce i, dan­ske­re, der bor til over­klas­sen, der at vi kig­ger bredt i sam­fun­det og ser le­je, og de 500.000, der bor i an­dels­bo­de man­ge grup­per, som er med til at

får de største lig, får in­gen glæ­de af fast­frys­nin­gen af træk­ke sam­fun­det og der­med er med grund­skyl­den, for­di den helt be­vidst skat­te­let­tel­ser til at ska­be grund­la­get for, at vi har kun til­go­de­ser men­ne­sker, der bor i et or­dent­ligt vel­færds­sam­fund med ejer­bo­lig. Det er det sam­me med re­gi­stre­rings­af­gif­mu­lig­hed for, at de helt sva­ge grup­per får den hjælp ten – me­re end halv­de­len af de bi­ler, der bli­ver solgt og støt­te, som de skal ha­ve. Det er helt al­min­de­li­ge i Dan­mark, bli­ver ik­ke om­fat­tet og bli­ver ik­ke en fa­mi­li­er med en mel­le­mind­komst, som nu får mu­lig­kro­ne bil­li­ge­re. Fi­nans­lo­ven er skru­et sy­ste­ma­tisk hed for at få en lidt me­re sik­ker fa­mi­lie­bil, el­ler at folk, sam­men på en må­de, så der mu­lig­vis er de­le af den som bor i ejer­bo­lig, her­un­der pen­sio­ni­ster, som har øv­re mid­delklas­se, som bli­ver til­go­de­set, mens det haft nog­le kæm­pe ud­for­drin­ger med, at grund­skyl­helt en­ty­digt er over­klas­sen, der får de største skat­den skul­le sti­ge, ik­ke skal be­ta­le me­re næ­ste år. Der er te­let­tel­ser – og de, som di­rek­te ta­ber pen­ge, er dem, nog­le i det her land, som skal tje­ne nog­le pen­ge, gø­re som er så uhel­di­ge, at de er ramt af ar­bejds­løs­hed en ind­sats og in­ve­ste­re – det er he­le for­ud­sæt­nin­gen el­ler har knok­let he­le de­res liv og er på fol­ke­pen­sion. for, at vi har pen­ge til at hjæl­pe ud­sat­te grup­per.

NÅR MAN MÅ­LER,

DE TO MIL­LI­O­NER

JEG ER STOLT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.