Mad og fod­bold frem­mer fre­den

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

Det er desvær­re ik­ke på man­ge om­rå­der, at palæsti­nen­se­re og is­ra­e­le­re kan sam­ar­bej­de, men på to punk­ter op­hæ­ves alt fj end­skab, og fæl­les­in­ter­es­ser kom­mer i høj­sæ­det. Det er ved fod­bold og mad­lav­ning. FOD­BOLD HAR LÆN­GE væ­ret en ak­ti­vi­tet, hvor palæsti­nen­se­re og is­ra­e­le­re har mød­tes i for­dra­ge­lig­hed, og fod­bold­for­bun­det i Is­ra­el har da og­så gjort en ak­tiv ind­sats for at in­te­gre­re de is­ra­el­ske palæsti­nen­se­re i de­res fod­bold­klub­ber. Fle­re spil­le­re er så­gar kom­met på lands­hol­det, og når kam­pen først er fl øjtet i gang, ta­ger man sig ik­ke af, om målsco­re­ren er palæsti­nen­ser el­ler is­ra­e­ler. PÅ SAM­ME MÅ­DE som beg­ge be­folk­nings­grup­per er vil­de med fod­bold, er de og­så vil­de med mad­lav­ning, og in­ter­es­sen for mad har i de se­ne­re år ud­vik­let sig til at bli­ve en li­ge så freds­frem­men­de ak­ti­vi­tet som fod­bold. Der er man­ge fæl­les­træk mel­lem de to be­folk­nings­grup­pers køk­ken, og man hø­rer dem oft e lidt dril­len­de skæn­des om, hvem der op­fandt humus­sen. Beg­ge køk­ke­ner ta­ger ud­gangs­punkt i frem­ra­gen­de grønt­sa­ger, og går man i dag på en is­ra­elsk re­stau­rant, vil man mø­de man­ge ara­bi­ske in­gre­di­en­ser. En af grun­de­ne til det er, at en del af de jø­der, som bor i Is­ra­el, op­rin­de­ligt er ind­van­dret fra for­skel­li­ge ara­bi­ske lan­de. EN AF DE ting, som har væ­ret med til at væk­ke in­ter­es­sen for mad­lav­ning i Is­ra­el, er den nye ge­ne­ra­tion af palæsti­nen­si­ske og is­ra­elsk- ara­bi­ske kok­ke, som ik­ke la­der sig be­græn­se. Det is­ra­el­ske køk­ken har læn­ge væ­ret in­ter­na­tio­nalt an­er­kendt, men nu er det ara­bi­ske køk­ken og­så ved at kom­me på ba­nen. Der bli­ver skre­vet ko­gebø­ger og åb­net re­stau­ran­ter med ny og spæn­den­de palæsti­nen­sisk mad, og nog­le af de­res bed­ste kun­der er is­ra­e­le­re. Og­så mad­lav­nings­pro­gram­mer, som for ek­sem­pel en lo­kal ud­ga­ve af ’ Ma­ster­chef’, har væ­ret med til at frem­me in­ter­es­sen for palæsti­nen­sisk mad. Her har man blandt an­det kun­net mø­de den is­ra­elsk- ara­bi­ske stjer­ne­kok Jo­hn­ny Go­ric som dom­mer. Han ud­gi­ver snart sin før­ste ko­ge­bog, som hver­ken er skre­vet på en­gelsk el­ler ara­bi­sk, men på he­bra­isk. Sam­men med bå­de ara­bi­ske og jø­di­ske kok­ke har han net­op del­ta­get i en mad­festi­val i by­en Hai­fa i Is­ra­el, hvor man i fi re da­ge fejre­de det ara­bi­ske køk­ken.

Na­ser Kha­der, EN FEM­TE­DEL AF Is­ra­els be­folk­ning er ara­be­re, og selv­om de har sam­me ret­tig­he­der som re­sten af be­folk­nin­gen, op­le­ver de oft e diskri­mi­na­tion og for­skel­s­be­hand­ling. Det er hel­ler ik­ke altid let at væ­re en ara­bi­sk kok i Is­ra­el, hvor der oft e er blo­di­ge kam­pe mel­lem de to be­folk­nings­grup­per. Man­ge is­ra­e­le­re har på grund af uro­lig­he­der tø­vet med at ta­ge på re­stau­rant­be­søg i ara­bi­ske by­er, og på Vest­bred­den og i Gazastriben er man­ge af de palæsti­nen­si­ske kun­der for­hin­dret i at be­sø­ge de ara­bi­ske spi­se­ste­der i Is­ra­el, blandt an­det på grund af skrap­pe is­ra­el­ske rej­se­re­strik­tio­ner.

PANELET Det er ik­ke altid let at væ­re en ara­bi­sk kok i Is­ra­el, hvor der oft e er blo­di­ge kam­pe mel­lem de to be­folk­nings­grup­per

MEN GEN­NEM DE nye stjer­ne­kok­ke, de­res ko­gebø­ger, pro­gram­mer som ’ Ma­ster­chef’ og åb­nin­gen af re­stau­ran­ter så­vel som kok­ke­sko­ler kan de to be­folk­nings­grup­per mø­des med åben­hed, nys­ger­rig­hed og respekt for hin­an­den. Må­l­ti­der kan vir­ke freds­frem­men­de, li­ge­som fod­bold kan det, og det er mit håb, at det med ti­den kan ud­vi­des til at om­fat­te fl ere om­rå­der. Det øn­sker jeg for det hel­li­ge land her op til jul.

RIG­TIG GLÆ­DE­LIG JUL til al­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.