Frifundet for at væ­re skyld i kol­lap­set telt

BT - - NYHEDER -

DOM Østre Lands­ret fri­fandt i går cir­kus­chef Ja­ck­ie Ber­di­no- Ol­sen for at ha­ve bragt an­dres liv i fa­re, da et af Cir­kus Are­nas telte i som­me­ren 2013 kol­lap­se­de og faldt ned over 550 gæ­ster ved et pri­vat ar­ran­ge­ment i Ka­lund­borg. Der er ta­le om en stad­fæ­stel­se af en dom fra Ret­ten i Hol­bæk i april.

Gen­nem he­le sa­gens for­løb har Ja­ck­ie Ber­di­no- Ol­sen næg­tet sig skyl­dig i telt­kol­lap­sen, hvor syv per­so­ner kom let­te­re til ska­de.

Lands­ret­ten læg­ger til grund for fri­fi ndel­sen, at tel­tet og det øv­ri­ge ma­te­ri­el var i god stand, og at det var sat op af an­sat­te med stor er­fa­ring i at sæt­te telte op.

Stri­den har blandt an­det stå­et om, hvor­vidt tel­tet var for dår­ligt op­sat un­der hen­syn­ta­gen ta­get til jord­bun­dens be­skaff en­hed. Cir­kus­che­fen har for­kla­ret, at jor­den var hård og fast, at vej­ret hav­de væ­ret tørt i en uge op til fo­re­stil­lin­gen, og at det der­for var for­svar­ligt at sæt­te tel­tet op

Det rød­gu­le cir­ku­stelt var stil­let op en uge in­den det pri­va­te ar­ran­ge­ment, der blev holdt i for­bin­del­se med ener­gi­sel­ska­bet 100 års ju­bilæum.

På da­gen var der ik­ke no­get, der ty­de­de på, at det vil­le blæ­se op.

Seas- NVE’s For­søg­te at spæn­de wi­ren Da tel­tet be­gynd­te at gi­ve sig un­der fo­re­stil­lin­gen, løb cir­kus­che­fen selv ud for at for­sø­ge at spæn­de en vig­tig wi­re. Men plud­se­lig væl­te­de det he­le ud af hæn­der­ne på ham, har han for­kla­ret i ret­ten. Der op­stod iføl­ge hans for­kla­ring ik­ke pa­nik. Bå­de til­sku­er­ne og fi re op­træ­den­de ele­fan­ter kom stil­le og ro­ligt ud af tel­tet.

Til­sku­er­ne blev sam­let i bus­ser og kørt til et på­rø­ren­de­cen­ter, der blev ha­ste­o­p­ret­tet i en nær­lig­gen­de fri­tids­klub. Det var an­kla­ge­myn­dig­he­den, der hav­de an­ket by­ret­tens fri­fi ndel­se af cir­kus­che­fen til lands­ret­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.