Nu svin­ger Ole kun med Gitte

BT - - NYHEDER -

UL­TI­MA­TUM kær­lig­he­den har sej­ret til for­del for be­sø­ge­ne i den lo­ka­le swin­ger­klub.

Fem måneder ef­ter op­ta­gel­ser­ne til pro­gram­met er Ole An­der­sen og Gitte Dahl sta­dig sam­men. Men det har væ­ret hårdt, for­tæl­ler han til BT.

» Jeg hav­de jo sagt, at jeg vil­le læg­ge det på hyl­den, og det har jeg og­så gjort. Men det har væ­ret hårdt at stop­pe fra den ene dag til den an­den, « si­ger Ole An­der­sen.

Det har især væ­ret svært at gi­ve af­kald på det fæl­les­skab, som swin­ger­klub­ben har ud­gjort.

» Jeg hav­de egent­lig ik­ke li­ge tænkt over det før, men man­ge af mi­ne ven­ner hav­de jeg egent­lig gen­nem swin­ger­mil­jø­et. Der­for fø­les det, som om jeg har skul­let cut­te al­le dem af, for­di Gitte ik­ke sy­nes om det, « si­ger han.

Ole An­der­sen blev på kort tid én, som man­ge dan­ske­re plud­se­lig hav­de en me­ning om, ef­ter at han i ’ Land­mand sø­ger kær­lig­hed’ på TV2 åbent stod frem som så­kaldt ’ swin­ger’. Og un­der sin med­vir­ken i dat­ing­pro­gram­met, hvor en­li­ge land­mænd in­vi­te­rer tre sing­le­kvin­der til at flyt­te ind på de­res går­de, har den 53- åri­ge søn­derjy­de hel­ler ik­ke lagt bånd på sig selv. I et tid­li­ge­re pro­gram fik han én af si­ne tre da­tes til at for­la­de sin gård i Kol­ding på grund af si­ne nat­li­ge ud­skej­el­ser i sove­væ­rel­set med ro­man­cen Gitte Dahl. Der­næst for­tal­te han åbent om sit liv som swin­ger. Og si­den in­vi­te­re­de han si­ne to til­ba­ge­væ­ren­de da­tes med i swin­ger­klub.

Det gav no­get tur­bu­lens, men Gitte Dahl holdt ved og er nu flyt­tet ind på Hulsko­v­gaard, og som det frem­gik af gårs­da­gens sid­ste af­snit af ’ Land­mand sø­ger kær­lig­hed’ skor­te­de det hel­ler ik­ke på kys, kram og kær­lig­hed­ser­klæ­rin­ger mel­lem pro­gram­mets æld­ste par, da Gitte og Ole var på ro­man­tisk we­e­kend i Grå­sten.

Ef­ter sin med­vir­ken i ’ Land­mand sø­ger kær­lig­hed’ er Ole An­der­sens in­ter­es­se for swin­ger­mil­jø­et ble­vet hef­tigt dis­ku­te­ret på de so­ci­a­le me­di­er og i pres­sen. Og det har væ­ret hårdt – og­så for Gitte, si­ger land­man­den.

Des­u­den ærg­rer han sig over, at se­er­ne kan for­an­le­di­ges til at tro, at han valg­te at bli­ve sam­men med Gitte Dahl, for­di de øv­ri­ge kvin­der trak sig fra pro­gram­met. Men det er langt­fra til­fæl­det, un­der­stre­ger han.

» Al­le­re­de in­den kvin­der­ne flyt­te­de ud til mig, var det Gitte, jeg holdt mi­ne po­int på. Men ef­ter­føl­gen­de har Gitte stil­let spørgs­måls­tegn ved, om jeg kun valg­te hen­de, for­di der ik­ke var an­dre til­ba­ge. Men det var det alt­så ik­ke. Jeg kan dog ik­ke for­tæn­ke hen­de i at tæn­ke så­dan, « si­ger Ole An­der­sen.

SWIN­GER / SWIN­GER­KLUB En swin­ger­klub er en lo­ka­li­tet, hvor par el­ler sing­ler kan mø­de li­ge­sin­de­de og dyr­ke fri sex. Den over­ord­ne­de id er, at de men­ne­sker der er til ste­de - hvis ke­mi­en pas­ser og ly­sten er der - kan ha­ve sex med hin­an­den. Som of­test kræ­ver det en slags med­lem­kab el­ler en­tré­be­ta­ling at få ad­gang til ste­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.