SUV bra­ge­de ind i stor­cen­ter

BT - - NYHEDER -

RØ­VE­RI Be­væb­net med au­to­mat­vå­ben slog rø­ve­re i går ef­ter­mid­dag til mod en gulds­med i Sto­ck­holm i Sve­ri­ge. Rø­ve­ri­et ske­te midt i stor­cen­tret Vår­berg Cen­trum i det syd­li­ge Sto­ck­holm. Her kør­te rø­ver­ne en grøn SUV ind i stor­cen­tret og bra­ge­de bi­len ind i gulds­me­dens fa­ca­de, skri­ver Af­ton­bla­det.

Da bi­len drø­ne­de gen­nem stor­cen­tret måt­te ad­skil­li­ge per­so­ner sprin­ge for li­vet, skri­ver den sven­ske avis.

In­de i bu­tik­ken smadre­de rø­ver­ne mon­trer og tru­e­de per­so­ner, der var til ste­de i stor­cen­tret.

En me­d­ar­bej­der fik, iføl­ge po­li- ti­et, over­fla­di­ske ska­der, mens et vid­ne til rø­ve­ri­et blev tru­et.

» Han kom mod mig og sig­te­de på mig med våb­net. Jeg blev me­get ban­ge og fik søgt til­flugt bag en søj­le, « si­ger et vid­ne, der øn­sker at væ­re ano­nym, til Af­ton­bla­det.

Kort tid ef­ter flyg­te­de rø­ver­ne til fods, in­den de se­ne­re fort­sat­te flug­ten i en hvid per­son­bil, som vi­ste sig at væ­re stjå­let. Den er se­ne­re ble­vet fun­det tæt på et ko­lo­ni­ha­ve­om­rå­de, om­kring en ki­lo­me­ter fra ger­nings­ste­det.

Det er end­nu uklart, hvad rø­ver­ne fik med sig, for­tæl­ler po­li­ti­et, iføl­ge Af­ton­bla­det.

Po­li­ti­et er i øje­blik­ket på jagt ef­ter ger­nings­mæn­de­ne. Sam­ti­dig er de til ste­de i Vår­berg Cen­trum for at sik­re even­tu­el­le spor, som rø­ver­ne kan ha­ve ef­ter­ladt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.