’ Jeg har set børn i reb, wa

BT - - NYHEDER -

som tog to­get ud til den lo­ka­le po­li­tik­reds, hvor ger­nings­man­den be­fandt sig. I lø­bet af 12 timer var han an­holdt. «

Blandt an­det der­for ud­nævn­te In­ter­pol tid­li­ge­re på året – på op­for­dring fra in­ter­na­tio­na­le kol­le­ger – den dan­ske po­li­ti­mand til ver­dens bed­ste ef­ter­for­sker af sa­ger om mis­brugs­ma­te­ri­a­le med børn.

» Mi­ne kol­le­ger i ud­lan­det men­te, at jeg skul­le ha­ve en an­er­ken­del­se for mit ar­bej­de med at red­de børn over he­le ver­den. Det er jeg selv­føl­ge­lig me­get stolt af, « si­ger han.

Men sa­gen fra Eng­land er sam­ti­dig et godt ek­sem­pel på det di­rek­te sam­ar­bej­de mel­lem ef­ter­for­ske­re fra he­le ver­den, som un­der­sø­ger mis­brug af børn.

» Vi er i dag en ver­den­s­oms­pæn­den­de grup­pe, som gen­nem In­ter­pol og Eu­ro­pol må­l­ret­tet ar­bej­der på at spo­re de per­so­ner, der står bag og pro­du­ce­rer det her ma­te­ri­a­le. Og der er nok at la­ve, for der duk­ker nye se­ri­er af bil­le­der og vi­deo­er op hver ene­ste dag, « si­ger Mads Ni­el­sen og for­kla­rer, at po­li­ti­myn­dig­he­der­ne i de for­skel­li­ge lan­de hver især har for­skel­li­ge eks­per­ti­ser, som man kan træk­ke på.

Ads­purgt om kon­se­kven­sen for hans ar­bej­de, hvis Dan­mark bli­ver nødt til at for­la­de Eu­ro­pol- sam­ar­bej­det, si­ger han:

» Al­le lan­de del­ta­ger i det her in­ter­na­tio­na­le sam­ar­bej­de, så vi skal jo nok fin­de ud af det. Men det er da klart, at jo fle­re mu­lig­he­der og værk­tø­jer vi har, de­sto bed­re. «

Mads Ni­el­sen har ef­ter eget ud­sagn iden­ti­fi­ce­ret ’ fle­re hund­re­de’ of­re for mis­brug og de­res ger­nings­mænd i bå­de Dan­mark og ud­lan­det si­den 2005, da han før­ste gang be­gynd­te at ar­bej­de med om­rå­det. Ar­bej­det har sam­ti­dig gi­vet ham et unikt ind­blik i, hvad der dri­ver de pæ­do­fi­le net­værk på in­ter­net­tets skyg­ge­si­der og de per­so­ner, der del­ta­ger. De pæ­do­fi­les ko­deks De pæ­do­fi­les forum­mer og så­kald­te bo­ards på net­tet er op­delt i cirk­ler, for­kla­rer han.

» På man­ge af de her bo­ards skal man le­ve­re mis­brugs­ma­te­ri­a­le for over­ho­ve­det at få ad­gang. For at få ad­gang til den næ­ste cir­kel skal man up­lo­a­de et stør­re an­tal vi­deo­er. Næ­ste cir­kel igen kræ­ver, at man de­ler en­ten pri­vat el­ler sjæl­dent ma­te­ri­a­le. Og en­de­lig er der så de in­der­ste cirk­ler, som kun er for pro­du­cen­ter. Det er sjæl­dent, at der er pen­ge in­vol­ve­ret, og mis­brugs­ma­te­ri­a­let bli­ver i Mi­ne kol­le­ger i ud­lan­det men­te, at jeg skul­le ha­ve en an­er­ken­del­se for mit ar­bej­de med at red­de børn over he­le ver­den. Det er jeg selv­føl­ge­lig me­get stolt af ste­det brugt som va­lu­ta, « si­ger Mads Ni­el­sen.

Han for­kla­rer, at det der­for er en stor udfordring for po­li­tiets ef­ter­for­ske­re at skaf­fe sig ad­gang til de in­der­ste de­le af de pæ­do­fi­les net­værk. Selv om NC3s af­de­ling til ef­ter­forsk­ning af ma­te­ri­a­le med mis­brug af børn tæl­ler op mod 20 me­d­ar­bej­de­re, her­un­der og­så pro­gram­mø­rer og tek­ni­ke­re, er det van­ske­ligt at træn­ge igen­nem de man­ge com­pu­ter­tek­ni­ske lag af be­skyt­tel­se, som en stor del af de pæ­do­fi­le an­ven­der på net­tet.

Dansk po­li­ti har hel­ler ik­ke be­fø­jel­ser til selv at de­le mis­brugs­ma­te­ri­a­le, selv om det kan frem­me ef­ter­forsk­nin­gen. Po­li­ti­et for­mår der­for kun at nå ind i de in­der­ste fil­de­lings­rum, hvis det lyk­kes at på­gri­be en ger­nings­mand af til­stræk­ke­lig høj sta­tus i mil­jø­et, som ind­vil­li­ger i at over­dra­ge sin bru­ger på net­vær­ket til po­li­ti­et.

» Men de er ty­pisk me­get lidt sam­ar­bejds­vil­li­ge, « si­ger Mads Ni­el­sen:

» De har le­vet he­le de­res liv de­r­in­de på de in­ter­net­si­der og her få­et at vi­de, at de er helt nor­ma­le. Det er jo de­res ven­ner, de an­dre de­r­in­de. Så der skal kre­a­ti­ve ef­ter­forsk­nings­me­to­der til, « si­ger Mads Ni­el­sen.

» Hvis de pæ­do­fi­le net­værk kan kæ­de en rets­sag, som bli­ver dæk­ket af me­di­er­ne, sam­men med spe­ci­fikt mis­brugs­ma­te­ri­a­le, sker der det, at ma­te­ri­a­let på ny bli­ver delt. Jeg kan ik­ke si­ge præ­cist, hvor­for det sker. Vi kan ba­re se, at hver gang sker det, at ma­te­ri­a­let så plud­se­lig bli­ver delt flit­tigt igen. Mit gæt er, at al­le af­ta­ler, de måt­te ha­ve med hin­an­den, op­hø­rer, når no­gen bli­ver an­holdt. «

» Det, der har slå­et mig med dem, er de­res mang­len­de em­pa­ti. De kan ik­ke se, at de har gjort no­get for­kert. Men el­lers er der ik­ke no­get ge­ne­relt bil­le­de. Vi be­væ­ger os i al­le sam­fundslag. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.