’ Så vild er min nye film’

BT - - NYHEDER -

kul­de og sult. DiCaprio of­re­de sig så me­get for rol­len, at han spi­ste en rå bi­son­le­ver, for­di re­k­vi­sit­ten af gelé så for kun­stig ud, for­tæl­ler han til ma­ga­si­net Va­ri­e­ty.

» Det ulækre er mem­bra­nen om­kring den - den var li­ge­som en ballon. Da jeg bed i den, bri­ste­de den i mun­den på mig, « for­kla­rer stjer­nen, hvis vir­ke­li­ge re­ak­tion er kom­met med i fil­men. Syv måneder i vild­mar­ken Un­der ind­spil­nin­ger­ne, som va­re­de syv måneder i den ca­na­di­ske vild­mark, sov DiCaprio blandt an­det i dy­r­e­ka­da­ve­re, va­de­de ud i en fros­sen flod, spi­ste æk­le ting og op­holdt sig kon­stant un­der­af­kø­let.

» Der har væ­ret en mas­se snak om fil­men, de svæ­re ele­men­ter ved at ind­spil­le den og om hvor vild in­struk­tø­ren Alejan­dro Iñárritu har væ­ret med sin vi­sion for den, men for mig er det det, der er vig­tigt.

Jeg gi­der ik­ke ar­bej­de med no­gen, som ik­ke tæn­ker over hver ene­ste lil­le de­tal­je. Og des­u­den tror jeg, pu­bli­kum læn­ges ef­ter at se no­get ek­stremt, « ly­der det fra Hol­lywood- stjer­nen.

Fil­men får dansk pre­mi­e­re 21. ja­nu­ar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.