Kul­tur Hvor bli­ver fil­men

Men i Dan­mark er der kun få spil­le­film om sto­re kunst­ne­re. Jan­te­lov, tra­di­tio­ner og man­ge­len på hi­sto­ri­er med dy­be­re lag får skyl­den

BT - - KULTUR -

BI­O­GRA­FI­SKE FILM Z’ – om ja­zzsan­ge­r­in­den Mo­ni­ca Zet­ter­lund – er en af Per Flys bed­ste film, men pro­du­ce­ren ser al­li­ge­vel ge­ne­relt fle­re hin­drin­ger end med­løb, når det gæl­der bio­pi­cs om mu­sik­per­son­lig­he­der:

» Vi har for det før­ste ik­ke tra­di­tion for den slags, og det er sam­ti­dig og­så spørgs­må­let, om mu­sik­ken kan stå li­ge så stærkt i en dansk film om en mu­si­ker, som den kan i en ame­ri­kansk el­ler svensk film, hvor man ge­ne­relt har en langt stær­ke­re mu­sik­tra­di­tion, om så det hand­ler om Jo­hn­ny Cash, Ray Char­les el­ler Mo­ni­ca Zet­ter­lund. Det sto­re spørgs­mål er, hvor­dan man får mu­sik­ken in­korpo­re­ret, så det ik­ke ba­re bli­ver en per­son­lig skæb­ne. Se nu den sto­re suc­ces, der har væ­ret med tre fo­re­stil­lin­ger med Four Ja­cks’ mu­sik. Det er jo net­op mu­sik­ken og ik­ke de­res hi­sto­rie, som bæ­rer igen­nem. «

Chri­sti­an Thor­pe har skre­vet ma­nuskrip­ter til bå­de tv- se­ri­er­ne ’ Lær­ke­vej’, ’ Ri­ta’ og til ’ Stil­le hjer­te’, der vandt en Bo­dil for årets bed­ste film sid­ste år. Thor­pe vandt og­så pri­sen for Årets Film­ma­nuskript. Sym­bo­ler – ik­ke blot skæb­ner » Vi skal hu­ske på, at man i USA bru­ger de bi­o­gra­fi­ske film som me­ta­for for stør­re kam­pe i sam­fun­det som klas­se­kamp el­ler kam­pen for de sor­tes bor­ger­ret­tig­he­der. Un­der den umid­del­ba­re hi­sto­rie om per­so­nen lig­ger der altid et så­kaldt dob­beltspor med et sam­funds­re­le­vant te­ma. Hvis man kun for­tæl­ler den fla­de, umid­del­ba­re hi­sto­rie om per­so­nen, kan en film godt væ­re vel­la­vet, men den bli­ver al­drig for al­vor in­ter­es­sant. En hi­sto­rie om Gret­he og Jør­gen Ing­mann kan godt for­tæl­le hi­sto­ri­en om vel­færds­sta­ten, men Ge­ne­relt er min vur­de­ring, at jan­te­loven står i vej­en for at la­ve film om vo­res sto­re mu­si­kal­ske per­son­lig­he­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.