Om stjer­ner­ne af?

BT - - KULTUR -

det vil væ­re en me­get tryg hi­sto­rie uden kon­fl ik­ter. Så er der en bed­re hi­sto­rie i Tom­my Se­e­bach, for­di den og­så kan kom­me til at hand­le om kam­pen mel­lem høj­kul­tur og lav­kul­tur, « si­ger Chri­sti­an Thor­pe:

» Vi har sim­pelt­hen ik­ke sam­me slags vig­ti­ge kam­pe i det dan­ske sam­fund at hæn­ge en livs­be­skri­vel­se op på. «

Thor­pe ad­va­rer og­så mod hi­sto­ri­er, der af­slut­tes med en dødsulykke, som det vil­le væ­re lo­gisk med Gu­stav Win­ck­ler og Pre­ben Ug­leb­jerg.

» Når man føl­ger en per­son i en hel fi lm, skal det helst væ­re så­dan, at han kom­mer til at stå til an­svar for si­ne eg­ne hand­lin­ger. En ka­rak­ter er lig med de valg, han træff er. « Vi mang­ler hel­te Fil­min­struk­tør Sø­ren Frel­le­sen er og­så ma­nuskript­for­fat­ter og me­get mu­sikin­ter­es­se­ret.

» Ge­ne­relt er min vur­de­ring, at jan­te­loven står i vej­en for at la­ve fi lm om vo­res sto­re mu­si­kal­ske per­son­lig­he­der. Vi har sim­pelt­hen ik­ke sam­me næ­se­gru­se be­un­dring for mu­si­kal­ske hel­te, som man har i USA el­ler an­dre ste­der. Den må­de, vi hyl­der iko­ner­ne på, er nok ik­ke min­dre vel­ment, men vi sæt­ter dem ik­ke op på pie­desta­ler på sam­me må­de som i ud­lan­det. Hvis vi for ek­sem­pel ta­ger Kim Lar­sen, er hi­sto­ri­en om ham dy­best set og­så kun, at han går ind for at ry­ge og må­ske gik ind for fri hash en­gang, og det er lidt ma­gert i et fi lm­ma­nuskript, « si­ger Sø­ren Frel­le­sen:

» Hi­sto­ri­en om Jo­hn Mo­gen­sen der var ind­be­gre­bet af vo­res fol­kesjæl, ind­til han blev ’ frem­skridts­mand’, da det sta­dig var hyg­ge­ligt, kun­ne jeg godt se for mig, el­ler må­ske hi­sto­ri­en om Pe­ter Bel­li. Om Pe­ter og Ju­ne. Selv har jeg haft en drøm om at la­ve den sto­re spil­le­fi lm om Osvald Hel­muth. For­di hans kunst står uden­for epo­ker­ne. Man kan sta­dig mær­ke den SÅ ty­de­ligt. Den fi lm bur­de væ­re la­vet for ti år si­den med Tom­my Ken­ter i ho­ved­rol­len. Hvis Hel­muth var sven­sker, var den fi lm la­vet for længst, for­di man tæn­ker ’ whauw’ om den slags i Sve­ri­ge, hvor man her­hjem­me i ste­det træk­ker lidt på skul­dre­ne, « si­ger Frel­le­sen. An­ne Lin­net Brød­re­ne Ol­sen Four Ja­cks Ga­so­lin’ og Kim Lar­sen Gret­he og Jør­gen Ing­mann Gu­stav Win­ck­ler Jo­hn Mo­gen­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.