Spe­ci­a­list i mænd i ha­bit­ter

BT - - NAVNE - Så­dan lø­ser du Sudoku: Løs­nin­ger fra i går:

Nem

Svær

Dit svar:

60 ÅR I MOR­GEN Mænd i jak­ke­sæt, og man­ge af dem er ik­ke et hyp­pigt mo­tivvalg i ny­e­re ma­le­ri. Det er ik­ke de­sto min­dre ma­le­ren Pe­ter Ravns gen­nem­gå­en­de mo­tiv, og det har han for­fulgt gen­nem ad­skil­li­ge år. I bil­le­de eft er bil­le­de ser man mænd, der ger­ne lig­ner hin­an­den så me­get, at de kun­ne væ­re i fa­mi­lie med hin­an­den, bli­ve ka­stet rundt i me­re el­ler min­dre ab­sur­de hver­dags­lig­nen­de si­tu­a­tio­ner.

Må­ske er de ik­ke i fa­mi­lie, blot for­di de lig­ner hin­an­den. Må­ske lig­ner de hin­an­den, for­di mænd i bred al­min­de­lig­hed gør det. Fæl­les for dem er, at den, der kig­ger på Pe­ter Ravns bil­le­der, må er­ken­de: Det er ik­ke let at væ­re en mand.

Den ene­ste for­mil­den­de om­stæn­dig­hed er, at den en­kel­te mand ik­ke er ale­ne om at ha­ve det svært. Det har de al­le sam­men hos Pe­ter Ravn. Og så er der end­nu en for­mil­den­de om­stæn­dig­hed: Den un­der­spil­le­de hu­mor, der lig­ger i bil­le­der­nes for­tæl­ling.

Pe­ter Ravn er alt­så bå­de fi gu­ra­tiv og for­tæl­len­de. Det er ik­ke en kom­bi­na­tion, der hyp­pigt ny­der frem­me i dansk kunst. Men Pe­ter Ravn er Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ræk­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­træ­de me­re end én gang i hver ræk­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat. en af dem, der bli­ver ta­get al­vor­ligt. Blandt dem, der har gjort det, er kunst­hi­sto­ri­ke­ren Me­re­te San­der­hoff , der har skre­vet en bog om de fi gu­ra­ti­ve out­si­der­ma­le­re. I den be­teg­ner hun Pe­ter Ravn og nog­le af de ma­le­re, han kan sam­men­lig­nes med, som de ’ nu­ti­di­ge pas­sio­ni­ster’.

Selv har han sagt om si­ne bil­le­der, at ’ de hand­ler om re­la­tio­ner, om hie­rar­ki­er, magtstruk­tu­rer og for­hol­det mel­lem in­di­vi­det, au­to­ri­te­ter­ne og sam­fun­dets nor­mer. Om den lø­ben­de sam­ta­le, de fl este men­ne­sker har med sig selv om dis­se for­hold li­vet igen­nem. In­gen hø­rer den­ne tav­se sam­ta­le, idet den fi nder sted in­de i os selv’. Cen­su­re­ret i Viet­nam Pe­ter Ravn er ud­dan­net på Kun­sta­ka­de­mi­et og de­bu­te­re­de på Kunst­ner­nes Eft er­år­s­ud­stil­ling og Char­lot­ten­borgs For­år­s­ud­stil­ling for en halv snes år si­den. Som fi gu­ra­tiv ma­ler har det væ­ret nær­lig­gen­de for ham at del­ta­ge i de po­rtræt­ud­stil­lin­ger til Bryg­ger Carl Ja­cob­sens min­de, der er ble­vet vist på Det Na­tio­nal­hi­sto­ri­ske Mu­se­um på Fre­de­riks­borg Slot i Hil­le­rød, og han har ved fl ere lej­lig­he­der ud­stil­let i blandt an­det det velanskrev­ne Gal­le­ri Poul­sen i Kø­ben­havn.

Ud­over ud­stil­lin­ger i Dan­mark har Pe­ter Ravn vist si­ne vær­ker i en ræk­ke eu­ro­pæ­i­ske lan­de samt i USA og Viet­nam.

I det sid­ste til­fæl­de gik det så min­dre godt for Pe­ter Ravn. Han skul­le ha­ve del­ta­get i den cen­su­re­re­de udstil­ling Emer­gen­cy Room, men for en gangs skyld hav­de den afb il­de­de per­son ik­ke skjor­te, buk­ser og jak­ke på. Han hav­de en kjo­le på, der min­de­de om en, kej­se­rin­de Dag­mar en­gang blev afb il­det i. Og så lig­ne­de per­so­nen Pu­tin.

Bil­le­det, der hed­der ’ Qu­e­en of Rus­sia’, var en kom­men­tar til lov­giv­nin­gen ved­rø­ren­de ho­mo­seksu­el­le i Rusland. Det blev i al hast bort­cen­su­re­ret af de viet­na­me­si­ske myn­dig­he­der

For­ud for ti­den som pro­fes­sio­nel kunst­ner ar­bej­de­de Pe­ter Ravn i man­ge år med de­sign og visu­el iden­ti­tet i musikbranchen og med pro­duk­tion af mu­sik­vi­deo­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.