RISKÆR KØ­BER VILDT IND

BT - - TV/RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 25 år si­den 1990:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Det vil gæl­de om at få sagt det, som lig­ger dig på hjer­te. Det kan ik­ke nyt­te no­get, at du tror, at di­ne om­gi­vel­ser selv kan reg­ne no­get ud. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Du kan godt reg­ne med, at de ting, som du sæt­ter i gang vil gi­ve dig go­de re­sul­ta­ter. Men det er vig­tigt for dig at vi­de, hvad du vil. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Hvis der ik­ke er den har­moni om­kring dig, som du øn­sker dig, så er det for­di, du må­ske skal si­ge fra? Tag et stand­punkt og hold fast. Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Der fo­re­går man­ge tan­ker i dit ho­ved. Må­ske lidt for man­ge. Du har svært ved at fi nde ho­ved el­ler ha­le i det he­le. Tag en fri­dag og slap af. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** SKYTTEN 22.11 - 20.12 En lil­le tue kan let væl­te et stort læs. Der skal ik­ke me­get til, før du fø­ler dig pro­vo­ke­ret af di­ne om­gi­vel­ser. Husk at tæl­le til ti. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Det er vig­tigt, at du ik­ke over­dri­ver din ar­bejds­om­hed og pligt­fø­lel­ser over­for an­dre. Husk og­så at væ­re god til at hol­de fri og slap­pe af. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Du kan næ­sten kom­me af sted med hvad som helst i dag. Du fø­ler dig hel­dig. Di­ne om­gi­vel­ser bak­ker dig op. Hvad me­re kan man egent­lig øn­ske dig. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** FI­SKE­NE 19.02 - 19.03 Du kan se frem til en stil­le og ro­lig dag, hvor du stort set selv kan be­stem­me, hvor­dan da­gen skal gå. Du ta­ger det helt ro­ligt. Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:***** Kær­lig­hed:**

41). ( Svær 21). ( Mid­del 1). ( Nem

Fi­nans­man­den Klaus Riskær kø­ber for et sekscif­ret be­løb De Berg­ske Bla­des seks dag­bla­de og seks di­strikt­s­bla­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.